Katowice: Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2).


Numer ogłoszenia: 169067 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.katowice.stat.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2)..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. Prace objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3 i obejmować będą następujące pomieszczenia: 1)Informatorium (strefa szybkiej obsługi klienta) - pokój 007 o powierzchni 22 m 2, 2)Czytelnia (strefa pracy i cichej obsługi klienta) - pokój 008 o powierzchni 44 m 2, 3)Sala szkoleniowo-konferencyjna: a)Sala konferencyjna - pokój 010-012 o powierzchni 56 m 2, b)Sala komputerowa - pokój 013 o powierzchni 36 m 2, 4)część korytarza przy wejściu głównym do budynku. Pomieszczenia objęte modernizacją nie zmieniają swego przeznaczenia w sensie prawa budowlanego - są i w dalszym ciągu będą pomieszczeniami biurowymi. Zakres prac obejmuje: 1)wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV, 2)wykonanie nowych sufitów podwieszonych, 3)wyburzenie ścianki działowej pomiędzy projektowaną salą konferencyjną a komputerową i wykonanie nowej systemowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną, 4)zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz poszerzenie pozostałych i osadzenie nowej stolarki drzwiowej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 5)malowanie pomieszczeń, 6)zabudowę (przesłony) grzejników w remontowanych pomieszczeniach, 7)zabudowę szklanymi gablotami parapetu w pomieszczeniu 008, 8)wyposażenie okien we wszystkich pomieszczeniach remontowanych w rolety umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń, 9)wymianę urządzeń klimatyzacyjnych, 10)zamontowanie projektora i ekranów, będących na wyposażeniu Zamawiającego, 11)zamontowanie telewizorów będących na wyposażeniu Zamawiającego, 12)roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 13)dostawę i montaż mebli biurowych w tym: a)system regałów jezdnych, b)biurka prostokątne, c)panele dolne biurka, d)panele boczne biurka, e)dostawka konferencyjna, f)wieszaki pod komputery stacjonarne, g)szafy z drzwiami uchylnymi, h)szafy ubraniowe z drzwiami uchylnymi, i)nadstawki z drzwiami uchylnymi, j)tablice magnetyczne, k)kontenery mobilne, l)szafa pod urządzenie wielofunkcyjne, 14)przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać m.in.: atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności, Oświadczenie Kierownika budowy, Dziennik budowy. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. W ramach przedmiotu zamówienia wszyscy Wykonawcy zobowiązani będą do oznakowania każdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską. Oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/ Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.60.00-4, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 8.200,00 zł. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w: 1)pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice nr: 09 1010 1212 0014 4313 9120 1000 z dopiskiem: Wadium - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego - wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do terminu składania ofert tj. do 20 sierpnia br. do godz. 9:00. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty. 5.Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt od 2) do 5), należy zdeponować w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3. (Kasa) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00. 6.W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz do Formularza Ofertowego - jako załącznik należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia. Oryginały dokumentów powinny wpłynąć przed upływem terminu składania ofert zgodnie z ust. 5. 7.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku dla przedmiotu zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - prace remontowo-budowlane, o wartości brutto nie mniejszej niż 220.000,00 zł każde oraz wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 49.000,00 zł. każda. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie prac remontowo-budowlanych oraz w zakresie dostaw - dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 135.000,00 zł. Zamawiający wymaga przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa wg warunków podanych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 7 Cz. I do SIWZ. 2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2)Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: Działania siły wyższej, niesprzyjających warunków uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania ich przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu. 3)Zmiana przedstawicieli Wykonawcy - Kierownika robót: Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika robót w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy. Jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy Kierownik nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, wiedzy i doświadczenia zawodowego w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4)Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek w/w podatku. 5)Zmiany typu/modelu urządzeń lub rodzaju materiałów stanowiących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że dostarczone materiały/urządzenia będą w ocenie Zamawiającego o parametrach technicznych wyraźnie lepszych od oferowanych pierwotnie a zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 6)Zmiana Umowy w każdym przypadku wymaga podpisania aneksu do Umowy. 4.Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 5.Niezależnie od sytuacji unormowanej w art. 145 ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia poniżej wskazanych okoliczności : 1)w razie zaistnienia konieczności dokonania trzykrotnej bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto przedmiotowej Umowy, 2)jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie określonym w § 2 oraz nie kontynuuje ich przez okres kolejnych 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 3)jeżeli Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia konieczne do realizacji niniejszej Umowy; 4)jeżeli Wykonawca naruszył w sposób rażący obowiązujące przepisy i normy w zakresie budownictwa oraz postanowienia niniejszej Umowy; 5)w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, 6.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 7.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, oraz przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 pkt. 3) i 4) niniejszej Umowy. 8.W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki dodatkowe: 1)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy Protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z kosztorysem powykonawczym, według stanu na dzień odstąpienia; 2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od Umowy. 9.Protokół, o którym mowa w ust. 8 ust. 1), będzie protokołem zaawansowania przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia się Wykonawcy celem sporządzenia w/w protokołu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest upoważnionym do jednostronnego sporządzenia protokołu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 10. W razie odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dokończonej części przedmiotu Umowy, która została potwierdzona protokołem inwentaryzacji robót podpisanym przez Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w pok. 001 (parter) w siedzibie Zamawiającego ul. Owocowa 3,40-158 Katowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Przedmiot zamówienia finansowany będzie w 85 % z budżetu środków europejskich oraz w 15 % z publicznych środków krajowych. 2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Katowice: Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2)


Numer ogłoszenia: 287744 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 169067 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. Prace objęte przedmiotem zamówienia realizowane będą w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3 i obejmować będą następujące pomieszczenia: 1)Informatorium (strefa szybkiej obsługi klienta) - pokój 007 o powierzchni 22 m 2, 2)Czytelnia (strefa pracy i cichej obsługi klienta) - pokój 008 o powierzchni 44 m 2, 3)Sala szkoleniowo-konferencyjna: a)Sala konferencyjna - pokój 010-012 o powierzchni 56 m 2, b)Sala komputerowa - pokój 013 o powierzchni 36 m 2, 4)część korytarza przy wejściu głównym do budynku. Pomieszczenia objęte modernizacją nie zmieniają swego przeznaczenia w sensie prawa budowlanego - są i w dalszym ciągu będą pomieszczeniami biurowymi. Zakres prac obejmuje: 1)wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV, 2)wykonanie nowych sufitów podwieszonych, 3)wyburzenie ścianki działowej pomiędzy projektowaną salą konferencyjną a komputerową i wykonanie nowej systemowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną, 4)zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz poszerzenie pozostałych i osadzenie nowej stolarki drzwiowej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 5)malowanie pomieszczeń, 6)zabudowę (przesłony) grzejników w remontowanych pomieszczeniach, 7)zabudowę szklanymi gablotami parapetu w pomieszczeniu 008, 8)wyposażenie okien we wszystkich pomieszczeniach remontowanych w rolety umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń, 9)wymianę urządzeń klimatyzacyjnych, 10)zamontowanie projektora i ekranów, będących na wyposażeniu Zamawiającego, 11)zamontowanie telewizorów będących na wyposażeniu Zamawiającego, 12)roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 13)dostawę i montaż mebli biurowych w tym: a)system regałów jezdnych, b)biurka prostokątne, c)panele dolne biurka, d)panele boczne biurka, e)dostawka konferencyjna, f)wieszaki pod komputery stacjonarne, g)szafy z drzwiami uchylnymi, h)szafy ubraniowe z drzwiami uchylnymi, i)nadstawki z drzwiami uchylnymi, j)tablice magnetyczne, k)kontenery mobilne, l)szafa pod urządzenie wielofunkcyjne, 14)przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać m.in.: atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności, Oświadczenie Kierownika budowy, Dziennik budowy. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. W ramach przedmiotu zamówienia wszyscy Wykonawcy zobowiązani będą do oznakowania każdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską. Oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/ Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.60.00-4, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane MAX-BUD inż. Aleksander Moćko, {Dane ukryte}, 43-170 Łaziska Górne, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 224794,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  285362,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  285362,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  285362,46


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-08-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 16906720140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 71 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.katowice.stat.gov.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statysty Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane MAX-BUD inż. Aleksander Moćko
Łaziska Górne
2014-08-29 285 362,00