Bydgoszcz: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 19003 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego , ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.filharmonia.bydgoszcz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie nr 1: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej, realizowanych poprzez: a) wykonanie afiszy w formacie B1 - wdruk na podkładach dostarczonych przez Filharmonię w pakietach opisanych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do specyfikacji przy 1,2 kolorach z palety sico w technice sitodruku b) wykonanie sztrajf (966mm x 333mm) w pakietach opisanych w formularzu cenowym- załącznik nr 2 do specyfikacji przy 1, 2 kolorach z palety sico w technice sitodruku, c) wykonanie afiszy w formacie B1, B2, sztrajf (966mm x 333mm) - jednostronnie oraz A3 - dwustronnie w pakietach opisanych w formularzu cenowym -załącznik nr 2 do specyfikacji w pełnej gamie kolorów w technice offsetu. d)drukowanie biletów format: 210x70 mm, druk: 4x4 kolor, uszlachetnienie: perforacja, objętość: 2 strony, papier offset 190 gram uszlachetniony e) drukowanie okładek do programów format: 210x205 mm, uszlachetnienie: lakier punktowy, papier: kreda 250 gram, f) drukowanie zaproszeń druk: 4+0, format: 208x208 mm, papier: kreda mat 250 gram g) drukowanie listowników format: 210 x 297 mm, druk: kolor 2+0, objętość: 1 strona, papier: kreda mat 115 gram. Zadanie nr 2: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej, realizowanych poprzez: a) drukowanie programów koncertowych. - format: 10,5 x 21,5 cm, - papier: kreda 130 g połysk, - oprawa: szyta drutem, - ilość stron: 12 do 16 - wersja standardowa (ilość stron powyżej wersji standardowej - płatne 20 % wersji standardowej za każde dodatkowe 4 strony) - nakład jednorazowy: 150 do 250 sztuk, - planowana ilość zleceń w ciągu roku: minimum 20, maksymalnie 40 - okładka: dostarczana przez Zamawiającego. - w cenę programu należy wliczyć wdrukowanie 4-6 sztuk zdjęć formatu 152 x 72 mm..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.filharmonia.bydgoszcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego 6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego Ul. Andrzeja Szwalbego 6 85-080 Bydgoszcz na parterze w sekretariacie - pokój nr 15.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
do 01.03.2012.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bydgoszcz: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy


Numer ogłoszenia: 44867 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 19003 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3212343, faks 052 3210752.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej, realizowanych poprzez: a)wykonanie afiszy w formacie B1 - wdruk na podkładach dostarczonych przez Filharmonię w pakietach opisanych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji przy 1,2 kolorach z palety sico w technice sitodruku b)wykonanie sztrajf (966mm x 333mm) w pakietach opisanych w formularzu cenowym- załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji przy 1, 2 kolorach z palety sico w technice sitodruku, c) wykonanie afiszy w formacie B1, B2, sztrajf (966mm x 333mm) - jednostronnie oraz A3 - dwustronnie w pakietach opisanych w formularzu cenowym -załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w pełnej gamie kolorów w technice offsetu. d)drukowanie biletów format: 210x70 mm, druk: 4x4 kolor, uszlachetnienie: perforacja, objętość: 2 strony, papier offset 190 gram uszlachetniony e) drukowanie okładek do programów format: 210x205 mm, uszlachetnienie: lakier punktowy, papier: kreda 250 gram, f) drukowanie zaproszeń druk: 4+0, format: 208x208 mm, papier: kreda mat 250 gram g) drukowanie listowników format: 210 x 297 mm, druk: kolor 2+0, objętość: 1 strona, papier: kreda mat 115 gram. Zadanie nr 2: Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej, realizowanych poprzez: a) drukowanie programów koncertowych. - format: 10,5 x 21,5 cm, - papier: kreda 130 g połysk, - oprawa: szyta drutem, - ilość stron: 12 do 16 - wersja standardowa (ilość stron powyżej wersji standardowej - płatne 20 % wersji standardowej za każde dodatkowe 4 strony) - nakład jednorazowy: 150 do 250 sztuk, - planowana ilość zleceń w ciągu roku: minimum 20, maksymalnie 40 - okładka: dostarczana przez Zamawiającego. - w cenę programu należy wliczyć wdrukowanie 4-6 sztuk zdjęć formatu 152 x 72 mm..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek, {Dane ukryte}, 85-212 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 196664,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  178859,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  178859,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  178859,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Adam Blum, {Dane ukryte}, 85-357 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 52000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  33200,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-01-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 1900320120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-01-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: 85-080 Bydgoszcz, ul. Andrzeja Szwalbego 6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Centrum Promocji i Reklamy ReMedia Piotr Florek
Bydgoszcz
2012-02-24 178 859,00
Świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Zakład Poligraficzno-Wydawniczy Adam Blum
Bydgoszcz
2012-02-24 33 200,00