Góra Kalwaria: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mariańskiej w Górze Kalwarii - dokumentacja


Numer ogłoszenia: 235542 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mariańskiej w Górze Kalwarii - dokumentacja.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Armii Krajowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu wydanego przez Starostę Piaseczyńskiego.   1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m. in.: mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; dokumentację geologiczno - inżynierską (w przypadku konieczności) projekt odwodnienia z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności) wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego  - w posiadaniu Zamawiającego; zatwierdzony projekt organizacji ruchu, projekt inwentaryzacji i gospodarki istniejącej zieleni (w przypadku konieczności) decyzję o  wycince drzew ( w przypadku konieczności), uzgodnienia i projekt usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem (w przypadku konieczności), opinia ZUD, projekt zagospodarowania terenu wykonany na oryginalnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, projekt drogowy budowlano - wykonawczy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dokumentacja projektowa wykonana będzie w 5 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w formie plików zapisanych w formacie PDF. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonane będą w 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w oparciu o program Word oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF. 3. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej realizacji zadania z podziałem na etapy realizacji. Przedmiar robót - 2 egz. - szczegółowy opis robót budowlanych w kolejności technicznego ich wykonania z podaniem ilości i jednostek przedstawionych robót wynikający z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, Kosztorysy inwestorskie. Dokumentacja kosztorysowa wykonana będzie w 2egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w oparciu o program kosztorysowy umożliwiający odczytanie w programie Norma Pro 4.14 (.ath) oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF. Przedmiary robót powinny być opracowane w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych z podaniem kodów CPV. 4. Wymagania ogólne: Dokumentacje należy sporządzić m. in. zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U. 1999 nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r.), Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 185 nr 19 poz. 60 z dnia 21 marca 1985) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn. zmianami) Ustawą z dnia 7 lipca 2004r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133). Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami).   Dokumentacja w trakcie opracowania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana na radach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu.   5. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. 6. Wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa: 6.1. powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie skoordynowana i uzgodniona branżowo; 6.2. przyjęte rozwiązania techniczne powinny być uzgodnione z Zamawiającym; 6.3. służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji na jej podstawie pełnego zakresu budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; musi umożliwiać opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 6.4. musi zawierać opis rozwiązań równoważnych dla zawartych w niej znaków towarowych, patentów i miejsc pochodzenia, a także dla norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp 6.5. załączone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez projektanta za zgodność z oryginałem; 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem, na którym projektowana będzie droga wraz z odwodnieniem pasa drogowego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.20.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna że wykonawca wykonał usługę polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi o długości min. 500 m.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b)w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. c)skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. d)wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. f)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mariańskiej w Górze Kalwarii - dokumentacja


Numer ogłoszenia: 340794 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 235542 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mariańskiej w Górze Kalwarii - dokumentacja.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Mariańskiej w Górze Kalwarii na odcinku od ul. Kalwaryjskiej do ul. Armii Krajowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu wydanego przez Starostę Piaseczyńskiego.   1. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje m. in.: mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji; dokumentację geologiczno - inżynierską (w przypadku konieczności) projekt odwodnienia z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności) wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego  - w posiadaniu Zamawiającego; zatwierdzony projekt organizacji ruchu, projekt inwentaryzacji i gospodarki istniejącej zieleni (w przypadku konieczności) decyzję o  wycince drzew ( w przypadku konieczności), uzgodnienia i projekt usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem (w przypadku konieczności), opinia ZUD, projekt zagospodarowania terenu wykonany na oryginalnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, projekt drogowy budowlano - wykonawczy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji, informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dokumentacja projektowa wykonana będzie w 5 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w formie plików zapisanych w formacie PDF. 2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonane będą w 2 egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w oparciu o program Word oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF. 3. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej realizacji zadania z podziałem na etapy realizacji. Przedmiar robót - 2 egz. - szczegółowy opis robót budowlanych w kolejności technicznego ich wykonania z podaniem ilości i jednostek przedstawionych robót wynikający z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, Kosztorysy inwestorskie. Dokumentacja kosztorysowa wykonana będzie w 2egz. w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (płyta CD) w oparciu o program kosztorysowy umożliwiający odczytanie w programie Norma Pro 4.14 (.ath) oraz dodatkowo w formie plików zapisanych w formacie PDF. Przedmiary robót powinny być opracowane w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych z podaniem kodów CPV. 4. Wymagania ogólne: Dokumentacje należy sporządzić m. in. zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U. 1999 nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r.), Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 185 nr 19 poz. 60 z dnia 21 marca 1985) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Z 2003r. Nr 58, poz. 515, z późn. zmianami) Ustawą z dnia 7 lipca 2004r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133). Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami).   Dokumentacja w trakcie opracowania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana na radach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu.   5. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i decyzje, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę. 6. Wykonana dokumentacja projektowo- kosztorysowa: 6.1. powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie skoordynowana i uzgodniona branżowo; 6.2. przyjęte rozwiązania techniczne powinny być uzgodnione z Zamawiającym; 6.3. służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz realizacji na jej podstawie pełnego zakresu budowlanych niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; musi umożliwiać opis przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 6.4. musi zawierać opis rozwiązań równoważnych dla zawartych w niej znaków towarowych, patentów i miejsc pochodzenia, a także dla norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp 6.5. załączone kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez projektanta za zgodność z oryginałem; 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem, na którym projektowana będzie droga wraz z odwodnieniem pasa drogowego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HORYZONT Usługi Projektowo Inżynierskie mgr inż. Adam Grzyb, {Dane ukryte}, 05-840 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 24390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  19800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  19800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  19800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-21
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 23554220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 100 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Mariańskiej w Górze Kalwarii - dokumentacja HORYZONT Usługi Projektowo Inżynierskie mgr inż. Adam Grzyb
Brwinów
2014-10-14 19 800,00