Katowice: Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk)-modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2)


Numer ogłoszenia: 238950 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  katowice.stat.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk)-modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na II Części, Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne Części przedmiotu zamówienia: 1) Część I przedmiotu zamówienia - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 2) Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. W ramach przedmiotu zamówienia wszyscy Wykonawcy zobowiązani będą do oznakowania każdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską. Oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/ Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.30.00-4, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5, 45.31.43.00-4, 32.42.10.00-0, 32.42.30.00-4, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 45.31.20.00-7, 31.15.40.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 10.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1)dla Części I przedmiotu zamówienia - 8.200,00 zł. 2)dla Części II przedmiotu zamówienia - 5.000,00 zł. 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy Pzp. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w: 1)pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Katowice nr: 43 1010 1212 0014 4313 9120 0000 z dopiskiem: Wadium - Część I - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. Wadium - Część II - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego - wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do terminu składania ofert wyznaczonego w Dziale XII. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z poświadczona za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty. 5.Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt od 2) do 5), należy zdeponować w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach ul. Owocowa 3. (Kasa) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 14.00. 6.W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz do Formularza Ofertowego - jako załącznik należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia. Oryginały dokumentów powinny wpłynąć przed upływem terminu składania ofert zgodnie z ust. 5. 7.Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca, którego oferta została wybrana, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 1)odmówi podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 3)jeżeli zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku dla każdej z Części przedmiotu zamówienia, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: Dla Części I przedmiotu zamówienia co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - prace remontowo-budowlane, o wartości brutto nie mniejszej niż 220.000,00 zł każde oraz wykonał co najmniej dwie dostawy mebli biurowych o wartości brutto nie mniejszej niż 49.000,00 zł. każda. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie prac remontowo-budowlanych oraz w zakresie dostaw - dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie. Dla Części II przedmiotu zamówienia co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia - modernizacja sieci LAN, o wartości brutto nie mniejszej niż 149.000,00 zł każde, oraz wykonał co najmniej dwie dostawy UPS-ów o wartości brutto nie mniejszej niż 19.500,00 zł każda. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w zakresie modernizacji sieci LAN oraz w zakresie dostaw - dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dla każdej z Części przedmiotu zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Dla Części I przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie Dla Części II przedmiotu zamówienia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony dla: Części I przedmiotu zamówienia: jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 135.000,00 zł. Zamawiający wymaga przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia. Części II przedmiotu zamówienia: jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 85.000,00 zł. Zamawiający wymaga przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta Umowa wg warunków podanych we Wzorze Umowy stanowiącym: dla Części I przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Cz. I do SIWZ, Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2)Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: Działania siły wyższej, niesprzyjających warunków uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania ich przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu. 3)Zmiana przedstawicieli Wykonawcy - Kierownika robót: Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika robót w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy Kierownik nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, wiedzy i doświadczenia zawodowego w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4)Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku. 5)Zmiany typu/modelu urządzeń lub rodzaju materiałów stanowiących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że dostarczone materiały/urządzenia będą w ocenie Zamawiającego o parametrach technicznych wyraźnie lepszych od oferowanych pierwotnie a zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 6)Zmiana Umowy w każdym przypadku wymaga podpisania aneksu do Umowy. dla Części II przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Cz. II do SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2)Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: Działania siły wyższej, niesprzyjających warunków uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. Termin ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania ich przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności. Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego. 3)Zmiana przedstawicieli Wykonawcy - Kierownika robót: Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika robót w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych oraz niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Jeżeli zmiana Kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy Kierownik nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z przepisami prawa, wiedzy i doświadczenia zawodowego w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4)Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku. 5)Zmiany typu/modelu urządzeń lub rodzaju materiałów stanowiących przedmiot zamówienia pod warunkiem, że dostarczone materiały/urządzenia będą w ocenie Zamawiającego o parametrach technicznych wyraźnie lepszych od oferowanych pierwotnie a zmiana ta nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia. 6)Zmiana Umowy w każdym przypadku wymaga podpisania aneksu do Umowy. Zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wzory Umów wymienione w ust. 1 zawierają okoliczności możliwych zmian treści Umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zmienić jej zakres w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
katowice.stat.gov.pl/zamowienie-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3 40-158 Katowice.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w pok.001 (parter) w siedzibie Zamawiającego: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Przedmiot zamówienia finansowany będzie w 85 % z budżetu środków europejskich oraz w 15 % z publicznych środków krajowych. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Część I przedmiotu zamówienia - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV, 2) wykonanie nowych sufitów podwieszonych, 3) wyburzenie ścianki działowej pomiędzy projektowaną salą konferencyjną a komputerową i wykonanie nowej systemowej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z wypełnieniem wełną mineralną, 4) zamurowanie dwóch otworów drzwiowych oraz poszerzenie pozostałych i osadzenie nowej stolarki drzwiowej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 5) malowanie pomieszczeń, 6) zabudowę(przesłony) grzejników w remontowanych pomieszczeniach, 7) zabudowę szklanymi gablotami parapetu w pomieszczeniu 008, 8) wyposażenie okien we wszystkich pomieszczeniach remontowanych w rolety umożliwiające zaciemnienie pomieszczeń, 9) wymianę urządzeń klimatyzacyjnych, 10) zamontowanie projektora i ekranów, będących na wyposażeniu Zamawiającego, 11) zamontowanie telewizorów będących na wyposażeniu Zamawiającego, 12) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych, 13) dostawę i montaż mebli biurowych w tym: a) system regałów jezdnych, b) biurka prostokątne, c) panele dolne biurka, d) panele boczne biurka, e) dostawka konferencyjna, f) wieszaki pod komputery stacjonarne, g) szafy z drzwiami uchylnymi, h) szafy ubraniowe z drzwiami uchylnymi, i) nadstawki z drzwiami uchylnymi, j) tablice magnetyczne, k) kontenery mobilne, l) szafa pod urządzenie wielofunkcyjne, 14) przygotowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać m.in.: atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności, Oświadczenie Kierownika budowy, Dziennik budowy. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 15) dostarczone wyposażenie i dokumentacja muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych naklejek bądź nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających informację o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację Umowy. Oznaczanie wyposażenia winno być wykonane na folii samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne, trwałe i odporne na ścieranie. Wzory naklejek i nadruków określa Załącznik nr 9 do Umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.21.60.00-4, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1)budowa tras kablowych, 2)budowa punktu dystrybucyjnego, 3)wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 4)budowa gniazd użytkowników, 5)układanie kabli i przewodów, 6)terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym, 7)demontaż i montaż czujników ruchu systemu sygnalizacji włamania, 8)zabudowa wzmacniacza i gniazd systemu antenowego RTV, 9)wykonanie oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 10)przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji, 11)prace wykończeniowe, 12)dostawa 9 szt. UPSów, 13)do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które musza być wykonane przed odbiorem robót należy także: a)Sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji, członów różnicowo prądowych, gwarantowanej przepływności każdego łącza z 128 torów instalacyjnych (gniazdo patch panela plus kabel plus gniazdo RJ45). b)Sporządzenie projektu powykonawczego okablowania logicznego i elektrycznego w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 elektronicznej. Dokumentacja musi być wykonana i zatwierdzona przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (uprawnienia producenta okablowania strukturalnego, uprawnienia do wykonywania sieci energetycznych oraz uprawnienia zabezpieczeń ppoż.). 14)Wykonawca przygotuje pełną dokumentacje powykonawczą, która będzie zawierać m.in.: atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności, Oświadczenie Kierownika budowy, Dziennik budowy, Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, 15)dostarczony sprzęt i dokumentacja muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych naklejek bądź nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających informację o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację Umowy. Oznaczanie sprzętu winno być wykonane na folii samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne, trwałe i odporne na ścieranie. Wzory naklejek i nadruków określa Załącznik nr 10 do Umowy.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.31.43.00-4, 32.42.10.00-0, 32.42.30.00-4, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 45.31.20.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5, 31.15.40.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.10.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Katowice: Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk)-modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2).


Numer ogłoszenia: 267818 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 238950 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk)-modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej-2 (SISP-2)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. Przedmiot zamówienia podzielony został przez Zamawiającego na II Części, Wykonawca może złożyć ofertę na poszczególne Części przedmiotu zamówienia: 1) Część I przedmiotu zamówienia - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. 2) Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. W ramach przedmiotu zamówienia wszyscy Wykonawcy zobowiązani będą do oznakowania każdego z produktów dostarczonych w wyniku postępowań współfinansowanych przez Unię Europejską. Oznakowania powinny być zgodne z Księgą znaków: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2007 dostępnej pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf oraz zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu dostępnym pod adresem: http://www.poig.gov.pl/ZPFE/ Documents/przewodnik_dla_benef_promocja_0412081.pdf..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.30.00-4, 45.40.00.00-1, 39.00.00.00-2, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.53.00-1, 45.31.56.00-4, 45.31.73.00-5, 45.31.43.00-4, 32.42.10.00-0, 32.42.30.00-4, 32.42.20.00-7, 32.42.40.00-1, 45.31.20.00-7, 31.15.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) w ramach 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.08.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KAMSOFT S.A., {Dane ukryte}, 40-235 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 137259,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  144596,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  144596,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  168976,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-07-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 23895020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-07-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 70 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: katowice.stat.gov.pl
Informacja dostępna pod: URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3 40-158 Katowice
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31154000-0 Bezprzestojowe źródła energii
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
32423000-4 Gniazda sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część II przedmiotu zamówienia - Modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów dla Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3. KAMSOFT S.A.
Katowice
2014-08-11 144 596,00