Góra Kalwaria: Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i ul. 3-go Maja. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dominikańskiej i 3-go Maja


Numer ogłoszenia: 242810 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i ul. 3-go Maja. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dominikańskiej i 3-go Maja.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy części ulic Dominikańskiej i 3 - go Maja oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3 - go Maja w Górze Kalwarii, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 373/GK/2012 z dnia 18.12.2012 r. oraz opisem przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia należy wykonać: - kanalizację deszczową w ul. Dominikańskiej od studni D9 do włączenia w ul. Białka (studnia D) (włącznie) - przebudowę kanalizacji sanitarnej od studni S6 do S wraz z wymianą studni S6 - przebudowę ul. Dominikańskiej na odcinku od ul. 3 - go Maja do ul. Białka obejmującą przebudowę chodnika, jezdni oraz miejsc postojowych wraz z wymianą oświetlenia ulicznego oraz ułożeniem nakładki asfaltowej na całym skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej z ul. Białka i ul. Dominikańską po wykonanych robotach kanalizacyjnych - bez wejścia w teren drogi krajowej nr 79. - zamiast nawierzchni z cegły klinkierowej na chodniku należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej stylizowanej na starą w kolarze czerwonym, zgodnie załącznikiem - zdjęcie kostki brukowej - nawierzchnię na miejscach postojowych należy wykonać z kostki, stanowiącej własność Zamawiającego, ułożonej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej. Należy skalkulować jej rozebranie, przewiezienie na miejsce inwestycji oraz uporządkowanie terenu w miejscu rozebranej kostki. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Prace przy działkach prywatnych należy wykonywać ze szczególnym poszanowaniem mienia. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji, a drzewa i krzewy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów szkody należy usunąć na koszt Wykonawcy. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz., Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów. Uwaga: Przedmiary są materiałem pomocniczym i nie są podstawą do kalkulacji wynagrodzenia przez Wykonawcę. Wykonawca musi umożliwić wjazd na posesje w trakcie prowadzenia prac. Prowadzenie prac nie może uniemożliwić dojazdu do posesji oraz zakłócić pracy sklepów znajdujących się przy ul. Dominikańskiej. Przebudowa sieci kanalizacyjnej nie może spowodować przerw w odbiorze ścieków..


II.1.5)

V
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50 % wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej: jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 7(00.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych. instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres gwarancji i rękojmi - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b) w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala uniemożliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie robót albo prawidłowe ich wykonanie (wydłużenie terminu wykonania) - decyzja należy do Zamawiającego. c) w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d) w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. f) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. g) zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, h) wydłużenia terminu gwarancji, i) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, k) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, l) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. m) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 254400 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
242810 - 2015 data 16.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca..


Góra Kalwaria: : Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i ul. 3-go Maja. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dominikańskiej i 3-go Maja.


Numer ogłoszenia: 278026 - 2015; data zamieszczenia: 19.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 242810 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
: Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i ul. 3-go Maja. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dominikańskiej i 3-go Maja..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu przebudowy części ulic Dominikańskiej i 3 - go Maja oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3 - go Maja w Górze Kalwarii, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 373/GK/2012 z dnia 18.12.2012 r. oraz opisem przedmiotu zamówienia. W ramach zamówienia należy wykonać: - kanalizację deszczową w ul. Dominikańskiej od studni D9 do włączenia w ul. Białka (studnia D) (włącznie) - przebudowę kanalizacji sanitarnej od studni S6 do S wraz z wymianą studni S6 - przebudowę ul. Dominikańskiej na odcinku od ul. 3 - go Maja do ul. Białka obejmującą przebudowę chodnika, jezdni oraz miejsc postojowych wraz z wymianą oświetlenia ulicznego oraz ułożeniem nakładki asfaltowej na całym skrzyżowaniu ul. Dominikańskiej z ul. Białka i ul. Dominikańską po wykonanych robotach kanalizacyjnych - bez wejścia w teren drogi krajowej nr 79. - zamiast nawierzchni z cegły klinkierowej na chodniku należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej stylizowanej na starą w kolarze czerwonym, zgodnie załącznikiem - zdjęcie kostki brukowej - nawierzchnię na miejscach postojowych należy wykonać z kostki, stanowiącej własność Zamawiającego, ułożonej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej. Należy skalkulować jej rozebranie, przewiezienie na miejsce inwestycji oraz uporządkowanie terenu w miejscu rozebranej kostki. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie. Prace przy działkach prywatnych należy wykonywać ze szczególnym poszanowaniem mienia. W czasie budowy należy zagwarantować dojazd do posesji, a drzewa i krzewy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Po zakończeniu budowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów szkody należy usunąć na koszt Wykonawcy. W zakres zadania wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zajęcie pasa drogowego oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz., Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.10.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPU WOD-MAR Tomasz Markowski, {Dane ukryte}, 05-505 Prażmów, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1610531,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  817374,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  817374,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  979515,20


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 24281020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 75 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
: Przebudowa części ulicy Dominikańskiej i ul. 3-go Maja. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dominikańskiej i 3-go Maja. PPU WOD-MAR Tomasz Markowski
Prażmów
2015-10-19 817 374,00