Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 264372 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631 , strona internetowa www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do nieruchomości przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. 1)Budynek stanowi własność Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie zamawiającego. 2)Użytkownicy obiektu: - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie; - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie; 3)Dane dotyczące zamówionej mocy cieplnej: a)Moc cieplna na potrzeby c.o.: 0,405 MW. b)Moc cieplna na potrzeby c.t.: 0,405 MW. c) Moc cieplna na potrzeby c.w.: maksymalna 0,09 MW, średnia 0,09 MW. d)Zamówiona moc cieplna ogółem: 0,900 MW e)Planowane zużycie energii cieplnej na poziomie 6500 GJ w okresie 15 miesięcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Negocjacje bez ogłoszenia


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego - sygnatura postępowania ZP-Pd/G/7/2015, Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP 224804-2015, nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Tym samym zachodzi przesłanka określona w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., Poz. 907 ze zm. )

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PGNiG TERMIKA S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 26437220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-10-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [NB]: Negocjacje bez ogłoszenia
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa