Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie.


Numer ogłoszenia: 310684 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych o powierzchni 104 m2, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej , przeznaczonych na kancelarię tajną, zlokalizowanych w budynku sądów przy ul. Terespolskiej 15 A . 2. Prace objęte zamówieniem obejmują: 1) Prace budowlane: - demontaż istniejących drzwi, - rozbiórkę dotychczasowego sufitu podwieszonego, - rozbiórkę obecnej posadzki wraz z podestami, - demontaż istniejących ścianek działowych G-K, - demontaż obecnych sufitów podwieszonych, - wykonanie podłoża pod posadzki gr 2,5 cm ,wzmocnionego włóknami, - wykonanie montaży ścian działowych z paneli kancelaryjnych, - obłożenie część istniejących ścian panelami kancelaryjnymi, - wykonanie montażu ścianek działowych G-K, przy otworach drzwiowych zastosować profile ościeżnicowe, - obłożenie ściany i okładziny z paneli kancelaryjnych płytą G-K ognioodporną, - obsadzenie kraty , lustra weneckie pomiędzy kancelarią czytelnią, - obsadzenie stolarki drzwiowej, w tym drzwi klasy C, - wykonanie tynku cementowo-wapiennego ścian istniejących, - osadzenie nowego kanału instalacyjnego 45x5, - wykonanie warstw wykończeniowych posadzek - gres 30x30 na zaprawie, - zamontowanie stropu podwieszonego modułowego 60x 60 do istniejącego stropu konstrukcyjnego, zgodnie z projektem, - pomalowanie pomieszczenia z gruntowaniem trzykrotnie farbą emulsyjną. 2) Prace elektryczne i teletechniczne: - wykonanie rozdzielnicy RKT, - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230V, - wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. 3) Prace teletechniczne: - montaż systemu sygnalizacji napadu oraz kontroli dostępu zgodnie z projektem, - montaż niezależnego systemu telewizji dozoru, - modyfikacja sieci telefonicznej. 4) Prace remontowe sanitarne: - modyfikacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 1.Szczegółowy zakres robót budowlanych określa: 1)dokumentacja projektowa sporządzona przez SYSTEMY ALARMOWE KOLEKTOR Sp. z o.o. w ramach umowy Nr SRPPd-32-2011 z dnia 23.11.2011r. zawartej z Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 2)przedmiary robót: dla branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, prace teletechniczne, 3)opis przedmiotu zamówienia, 4)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.21.61.12-2, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1, 45.31.20.00-7, 45.31.20.00-8, 45.31.20.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. 2.Wadium wynosi: 6.000,00 złotych ( słownie: sześć tysięcy złotych ). 3.Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17 września 2012 roku, do godz. 11:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3)gwarancjach bankowych 4)gwarancjach ubezpieczeniowych 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Citibank Handlowy nr konta: 91 1030 1508 0000 0008 0350 2005 z adnotacją: Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd-G-7-12. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 6.Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 747. 7.Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd-G-7-12.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać: a) koncesję wydaną przez MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego ( zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22.08.1997r o ochronie osób i mienia - tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr145, poz.1221 ze zm.) b) poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia do klauzuli poufne, wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228 ). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania, że wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 ( jedną ) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości umowy nie mniejszej niż 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych ) brutto oraz załączy dokument ( np. referencje ) potwierdzający, że robota została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (załącznik nr 4 do siwz) potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2 do siwz ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunku przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać możliwość obsługi kancelaryjnej w zakresie dokumentów oznaczonych klauzulą co najmniej poufne oraz posiadać pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2 do siwz ) na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania osoby, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga aby kierownik robót posiadał uprawnienia ogólnobudowlane oraz był członkiem właściwej izby samorządu zawodowego - Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający wymaga również wskazania co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia ( SEP) do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji poświadczonych świadectwem kwalifikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm. ) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. Zamawiający wymaga wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musza posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej (poufne) wydane zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2 do siwz ), zawartych w wykazie informacji ( załącznik nr 5 do siwz ) oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 6 do siwz ), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek, nastąpi na podstawie: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ). W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunku przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie b) przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł. ( słownie: trzysta tysięcy złotych ). W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum warunek musi spełniać każdy z podmiotów tworzących konsorcjum.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj: 1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, na skutek zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych; b) błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; c) wstrzymanie robót przez zamawiającego; d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2) zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; a) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego; b) przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4. Jeżeli czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie uprawniony przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 5. Ponadto zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: komparycji, literówek, systematyki umowy, podstawy prawne aktów prawnych przywołanych w umowie. 6. Zamawiający określa następujące warunki zmiany zawartej umowy: zmiana wymaga wniosku w formie pisemnej zawierającego uzasadnienie, za porozumieniem Stron w stosowanym aneksie.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.09.2012 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie


Numer ogłoszenia: 381060 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 310684 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych o powierzchni 104 m2, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej , przeznaczonych na kancelarię tajną, zlokalizowanych w budynku sądów przy ul. Terespolskiej 15 A ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.21.61.12-2, 45.31.00.00-3, 45.33.12.10-1, 45.31.20.00-7, 45.31.20.00-8, 45.31.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 279674,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  420496,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  420496,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  451447,71


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-16
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31068420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 74 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont pomieszczeń biurowych przeznaczonych na kancelarie tajne sądów w budynku przy ul. Terespolskiej 15 A w Warszawie KONSMETAL ALIANS Sp. z o.o.
Warszawa
2012-10-04 420 496,00