Tychy: Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów


Numer ogłoszenia: 397222 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach , ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.tychy.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia publicznego przebiegać będzie sukcesywnie, w oparciu o przesyłane przez Zamawiającego - faksem - zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ. Podane w załączniku do SIWZ ilości materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb może w okresie obowiązywania umowy zamówić mniejsze ilości materiałów eksploatacyjnych, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy żadne roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w załączniku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, którego wydajność, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem; który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, w którym wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego są nowe, nie wchodziły wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, w którym zastosowano tusz/toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów). Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listą modeli sprzętu, do której jest przeznaczony oraz terminem ważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe jak określone przez Zamawiającego (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów), a w szczególności: nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak producenta oraz etykiety identyfikujące dane produkty, pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż produktów oryginalnych, Niezależnie od wskazanych wyżej wymagań Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuję się do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykonam na własny koszt. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od wykonawcy zmiany materiału na materiał nowy - oryginalny - wolny od wad. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie czynności wchodzące w skład dostawy oraz transportu zamawianego towaru oraz ewentualne upusty cenowe. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zainstalowania produktu w urządzeniu (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania). Wykonawca dostarczał będzie objęte zamówieniem publicznym materiały eksploatacyjne w terminie do godziny 14oo następnego dnia roboczego licząc od dnia przesłania - faksem przez Zamawiającego w godzinach jego pracy tj. od 73o do 153o - każdorazowego zamówienia. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ lub ogłoszeniu użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne tj. spełniające taką samą funkcję użytkową oraz minimalne wymagania techniczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Materiały eksploatacyjne do wszystkich modeli urządzeń jednego producenta sprzętu, wskazanych w opisie technicznym - załącznik Nr 4 do SIWZ - muszą pochodzić od jednego producenta materiałów eksploatacyjnych. Producent zaoferowanego do zakupu materiału eksploatacyjnego musi spełniać przepisy związane z ochroną środowiska oraz zapewni, że materiały te są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.10-0, 30.19.23.40-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokumentację (do każdego wskazanego materiału równoważnego osobno), z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe jak określone przez Zamawiającego, a w szczególności: nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak producenta oraz etykiety identyfikujące dane produkty, pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż produktów oryginalnych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tychy.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, pokój Nr 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy - Biuro Podawcze Sądu lub osobiście - ul. Bałuckiego 4 w Tychach, pokój Nr 17..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 407384 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
397222 - 2013 data 01.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, fax. 0-32 3233115.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Realizacja przedmiotu zamówienia publicznego przebiegać będzie sukcesywnie, w oparciu o przesyłane przez Zamawiającego - faksem - zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ. Podane w załączniku do SIWZ ilości materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb może w okresie obowiązywania umowy zamówić mniejsze ilości materiałów eksploatacyjnych, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy żadne roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w załączniku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, którego wydajność, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem; który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, w którym wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego są nowe, nie wchodziły wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, w którym zastosowano tusz/toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów). Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listą modeli sprzętu, do której jest przeznaczony oraz terminem ważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe jak określone przez Zamawiającego (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów), a w szczególności: nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak producenta oraz etykiety identyfikujące dane produkty, pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż produktów oryginalnych, Niezależnie od wskazanych wyżej wymagań Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuję się do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykonam na własny koszt. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od wykonawcy zmiany materiału na materiał nowy - oryginalny - wolny od wad. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie czynności wchodzące w skład dostawy oraz transportu zamawianego towaru oraz ewentualne upusty cenowe. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zainstalowania produktu w urządzeniu (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania). Wykonawca dostarczał będzie objęte zamówieniem publicznym materiały eksploatacyjne w terminie do godziny 14oo następnego dnia roboczego licząc od dnia przesłania - faksem przez Zamawiającego w godzinach jego pracy tj. od 73o do 153o - każdorazowego zamówienia. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ lub ogłoszeniu użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne tj. spełniające taką samą funkcję użytkową oraz minimalne wymagania techniczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Materiały eksploatacyjne do wszystkich modeli urządzeń jednego producenta sprzętu, wskazanych w opisie technicznym - załącznik Nr 4 do SIWZ - muszą pochodzić od jednego producenta materiałów eksploatacyjnych. Producent zaoferowanego do zakupu materiału eksploatacyjnego musi spełniać przepisy związane z ochroną środowiska oraz zapewni, że materiały te są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Realizacja przedmiotu zamówienia publicznego przebiegać będzie sukcesywnie, w oparciu o przesyłane przez Zamawiającego - faksem - zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ. Podane w załączniku do SIWZ ilości materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb może w okresie obowiązywania umowy zamówić mniejsze ilości materiałów eksploatacyjnych, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy żadne roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w załączniku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, którego wydajność, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, w którym wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego są nowe, nie wchodziły wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, w którym zastosowano tusz/toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów). Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listą modeli sprzętu, do której jest przeznaczony oraz terminem ważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe jak określone przez Zamawiającego (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów), a w szczególności nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak producenta oraz etykiety identyfikujące dane produkty, pojemność wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż produktów oryginalnych (wydajność produktów równoważnych w zakresie tuszy i tonerów winna zostać odpowiednio stwierdzona testami przeprowadzonymi według standardów norm ISO, to jest ISO / IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO / IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/ IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm równoważnych), Niezależnie od wskazanych wyżej wymagań Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuję się do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykonam na własny koszt. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od wykonawcy zmiany materiału na materiał nowy - oryginalny - wolny od wad. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie czynności wchodzące w skład dostawy oraz transportu zamawianego towaru oraz ewentualne upusty cenowe. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zainstalowania produktu w urządzeniu (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania). Wykonawca dostarczał będzie objęte zamówieniem publicznym materiały eksploatacyjne w terminie do godziny 14oo drugiego dnia roboczego licząc od dnia przesłania - faksem przez Zamawiającego w godzinach jego pracy tj. od 73o do 153o - każdorazowego zamówienia. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ lub ogłoszeniu użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne) to jest spełniające taką samą funkcję użytkową oraz minimalne wymagania techniczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Materiały eksploatacyjne do wszystkich modeli urządzeń jednego producenta sprzętu, wskazanych w opisie technicznym - załącznik Nr 5 do SIWZ - muszą pochodzić od jednego producenta materiałów eksploatacyjnych. Producent zaoferowanego do zakupu materiału eksploatacyjnego musi spełniać przepisy związane z ochroną środowiska oraz zapewni, że materiały te są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. Na potwierdzenie, iż oferowane produkty równoważne są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych w odniesieniu do asortymentu określonego w załączniku nr 5 do SIWZ wykonawca winien dołączyć do oferty między innymi raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: ISO/IEC 19752 norma dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu. Dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Produkty równoważne winny być określone w załączniku nr 5 do SIWZ poprzez nazwę producenta, symbolu / kodu produktu oraz poprzez informację co do wydajności / pojemności / gramatury (liczby stron formatu A4) w przypadku tuszy, tonerów, taśm, bębnów lub na oddzielnym dokumencie sporządzonym według wzoru zamawiającego. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego przekazania w ciągu 2 dni po 1 sztuce (zestawie) materiału eksploatacyjnego wskazanych przez Zamawiającego, w stosunku do którego Zamawiający podjął wątpliwości w zakresie oceny przedmiotu oferty. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy według niżej przedstawionych warunków testowanie zaoferowanego materiału eksploatacyjnego będzie przeprowadzane przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę / osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania materiału eksploatacyjnego osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu ofert, Przedmiotem testów będzie materiał eksploatacyjny, identyczny z zaoferowanym w przetargu, a materiał eksploatacyjny będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy, Materiał eksploatacyjny przekazany do testów musi być sprawny. Niesprawności podczas testów dyskwalifikują materiał eksploatacyjny. W tej sytuacji przedmiot zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.2.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 50 2 - rodzaj materiałów eksploatacyjnych - 50.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  cena brutto za przedmiot zamówienia: cena - 100.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  09.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy - Biuro Podawcze Sądu lub osobiście - ul. Bałuckiego 4 w Tychach, pokój Nr 17..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  11.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy - Biuro Podawcze Sądu lub osobiście - ul. Bałuckiego 4 w Tychach, pokój Nr 17..


Tychy: zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów


Numer ogłoszenia: 463468 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 397222 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia publicznego przebiegać będzie sukcesywnie, w oparciu o przesyłane przez Zamawiającego - faksem - zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 5 do SIWZ. Podane w załączniku do SIWZ ilości materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Zamawiający w zależności od swoich potrzeb może w okresie obowiązywania umowy zamówić mniejsze ilości materiałów eksploatacyjnych, co nie będzie stanowiło podstawy do zmiany cen jednostkowych. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy żadne roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych w załączniku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostawy materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych. Przez materiał eksploatacyjny równoważny Zamawiający rozumie produkt: fabrycznie nowy, nie regenerowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym, opakowany hermetycznie, nie noszący śladów użytkowania, którego wydajność, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny zalecany przez producenta sprzętu, który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, w którym wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego są nowe, nie wchodziły wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów, w szczególności bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, wałek magnetyczny, w którym zastosowano tusz/toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów). Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały winny być opatrzone znakiem firmowym producenta, etykietą zawierającą numer katalogowy, kod kreskowy, listą modeli sprzętu, do której jest przeznaczony oraz terminem ważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów eksploatacyjnych napełnianych powtórnie lub skopiowanych w sposób naruszający prawo polskie lub UE. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany materiał eksploatacyjny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe jak określone przez Zamawiającego (do oferty wymagane jest załączenie stosownych dokumentów), a w szczególności: nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, jest fabrycznie nowy, nie gorszej jakości niż produkt zalecany przez producenta sprzętu, posiada znak producenta oraz etykiety identyfikujące dane produkty, pojemność / wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż produktów oryginalnych (wydajność produktów równoważnych w zakresie tuszy i tonerów winna zostać odpowiednio stwierdzona testami przeprowadzonymi wg standardów norm ISO, tj. ISO/IEC 19752 norma pomiarów wydajność tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych, ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm równoważnych), Niezależnie od wskazanych wyżej wymagań Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył oświadczenie następującej treści:Oświadczam, że w przypadku awarii sprzętu z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązuję się do naprawy sprzętu w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała. Wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną uszkodzonego sprzętu, na skutek kwestionowanych materiałów eksploatacyjnych, wykonam na własny koszt. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów odbiega na niekorzyść od parametrów produktu oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony) lub jeżeli produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, może zażądać od wykonawcy zmiany materiału na materiał nowy - oryginalny - wolny od wad. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie czynności wchodzące w skład dostawy oraz transportu zamawianego towaru oraz ewentualne upusty cenowe. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne winny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zainstalowania produktu w urządzeniu (niezależnie od daty zakupu i okresu przechowywania). Wykonawca dostarczał będzie objęte zamówieniem publicznym materiały eksploatacyjne w terminie do godziny 14oo drugiego dnia roboczego licząc od dnia przesłania - faksem przez Zamawiającego w godzinach jego pracy tj. od 73o do 153o - każdorazowego zamówienia. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ lub ogłoszeniu użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to przyjmuje się że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne tj. spełniające taką samą funkcję użytkową oraz minimalne wymagania techniczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ. Materiały eksploatacyjne do wszystkich modeli urządzeń jednego producenta sprzętu, wskazanych w opisie technicznym - załącznik Nr 5 do SIWZ - muszą pochodzić od jednego producenta materiałów eksploatacyjnych.Producent zaoferowanego do zakupu materiału eksploatacyjnego musi spełniać przepisy związane z ochroną środowiska oraz zapewni, że materiały te są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.23.10-0, 30.19.23.40-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.11.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55284,55 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  51466,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  18085,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61698,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-10-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 39722220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 83 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.tychy.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, pokój Nr 17
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192310-7 Taśmy barwiące do maszyn do pisania
30192340-6 Taśmy do faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zaopatrywanie Sądu Rejonowego w Tychach w materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Łódź
2013-11-14 51 466,00