Ogłoszenie nr 530569-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Gmina Góra Kalwaria: Pielęgnacja zieleni miejskiej Góry Kalwarii i Czerska w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, krajowy numer identyfikacyjny 13271134000000, ul. ul. 3 Maja  10 , 05-530  Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gorakalwaria.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria; ul. 3 Maja 10; 05-530 Góra Kalwaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pielęgnacja zieleni miejskiej Góry Kalwarii i Czerska w 2019 r.

Numer referencyjny:
ZAP.271.15.2019.ZAP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Pielęgnacja zieleni miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2019 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 8 000 m2. Zakres prac: 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni trawiastych ( usunięcie zanieczyszczeń pozimowych, wertykulacja trawników ) 1.2 dosiewki ubytków trawnika (w razie stwierdzenia pojawienia się ubytków w trawniku (np. przedepty) należy niezwłocznie wykonać dosiewkę mieszanki nasion traw wraz ze ściółkowaniem całej regenerowanej powierzchni trawnika centymetrową warstwą substratu torfowego) 1.3 nawożenie (dwukrotne zasilenie trawników nawozami wieloskładnikowymi marzec-kwiecień i lipiec-sierpień) 1.4 koszenie (koszenie na wysokość 3,5 do 5 cm, zabieg należy wykonywać najpóźniej gdy trawa osiągnie dwukrotność docelowej wysokości czyli max. 7 do 10 cm, koszenie zawsze suchego trawnika z natychmiastowym wywozem urobku) co można orientacyjnie przeliczyć na ok. 26-30 cykli koszenia (1koszenie/5-7dni w czasie okresu wegetacyjnego) 1.5 usuwanie roślinności konkurencyjnej (minimalnie 1raz/rok i każdorazowo, gdy chwasty uniemożliwiają prawidłowy rozrost darni należy zastosować herbicyd selektywny) 1.6 podlewanie (w okresach suszy zagrażającej prawidłowemu rozwojowi darni lub w razie bezdeszczowej pogody po nawożeniu) 1.7 jesienne przygotowanie powierzchni trawiastych (usunięcie opadających liści drzew, pozostawienie na zimę trawy skoszonej na wys. 2,5 do 3,5 cm.) Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, 2500 m2 II. Plac Piłsudskiego, 700 m2 III. skwer przy ul. Ks. Sajny, 1200 m2 IV. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, 1800 m2 V. skwer na Rynku w Czersku, 1500 m2 VI. trawniki przy ul. 3-go Maja, 300 m2 2. Pielęgnacja trawników towarzyszących ciągom komunikacyjnym o łącznej powierzchni ok. 25 200 m2 Zakres prac: 2.1 wiosenne przygotowanie powierzchni trawiastych ( usunięcie zanieczyszczeń pozimowych, głębokie grabienie trawników) 2.2 koszenie (koszenie na wysokość 5 do 7,5 cm, zabieg należy wykonywać najpóźniej gdy trawa osiągnie dwukrotność docelowej wysokości czyli max. 10 do 15 cm, (koszenie zawsze suchego trawnika) co można orientacyjnie przeliczyć na ok. 12-15 cykli koszenia (1koszenie/10-14dni w czasie okresu wegetacyjnego) 2.3 jesienne przygotowanie powierzchni trawiastych (usunięcie opadających liści drzew, pozostawienie na zimę trawy skoszonej na wys. 2,5 do 3,5 cm.) Dotyczy obiektów: I. skwer przy Rondzie im. Kazimierza Górskiego, 3200 m2 II. trawnik wokół krzyża, wzdłuż chodnika przy ul. Skierniewickiej od strony północnej do ulicy i od południowej na odległość ok. 2m, 1800 m2 III. trawniki Skarpy Wiślanej wzdłuż ścieżki widokowej na tyłach Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Ks. Sajny, 800 m2 IV. trawnik w pasie ul. Pijarskiej, 3800 m2 V. trawnik w pasie ul. Dominikańskiej, 300 m2 VI. trawnik w pasie ul. Wojska Polskiego do ogrodzenia Stadionu Miejskiego, 1300 m2 VII. trawnik w pasie ul. Kalwaryjskiej, 2300 m2 VIII. trawnik w pasie ul. Chopina, 900 m2 IX. trawnik w pasie ul. ks. Sajny, 2300 m2 X. trawnik w pasie ul. Wierzbowskiego, 400 m2 XI. trawnik ul. Pijarskiej przed Spółdzielnią Mieszkaniową, 600 m2 XII. trawniki na wysepkach ul. Pijarska/Wyszyńskiego i ul. Pijarska/Skierniewicka, 500 m2 XIII. trawniki przy ul. Białka 700 m2 XIV. trawniki przy ul. Sportowej 2000 m2 XV. trawniki przy ul. Kilińskiego 1200 m2 XVI. trawniki przy ul. Baczyńskiego 450 m2 XVII. trawniki przy ul. Filipińska 1400 m2 XVIII. trawniki przy ul. Fabianiego 400 m2 XIX. trawniki przy ul. Wyszyńskiego 800 m2 3. Pielęgnacja nasadzeń żywopłotowych o łącznej długości ok. 1200 mb. Zakres prac: 3.1 cięcia kształtujące (trzykrotne w czasie sezonu wegetacyjnego np. maj/czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik). Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, 40 mb II. Plac Piłsudskiego, 140 mb III. skwer przy ul. Ks. Sajny, 90 mb IV. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, 305 mb V. nasadzenia przed Pałacem Biskupim oraz przy skrzyżowaniu ul. Sajny z ul. 3-go Maja, 60 mb VI. klomb przed bramą Domu Pomocy Społecznej 20 mb VII. żywopłot przy ul. Wierzbowskiego 25 mb VIII. żywopłot Rynek w Czersku 480 mb 4. Pielęgnacja drzew i krzewów. Zakres prac: 4.1 cięcia techniczne (w razie konieczności, ograniczające rośliny w zakresie ciągów komunikacyjnych, budynków) 4.2 cięcia kształtujące (dwukrotne w czasie sezonu wegetacyjnego np. maj/czerwiec, sierpień/wrzesień) 4.3 cięcia pielęgnacyjne (usuwanie posuszu, gałęzi złamanych, przekwitniętych kwiatostanów) 4.4 usuwanie odrostów korzeniowych i u podstawy pnia 4.5 uzupełnianie braków kruszywa w misach drzew rosnących w ciągach komunikacyjnych 4.6 zabezpieczenie zimowe agrowłókniną drzew wrażliwych na mróz (np. platan klonolistny) 4.7 w razie konieczności uzupełnienie lub usunięcie stabilizacji i wiązań drzew Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, II. Plac Piłsudskiego, III. skwer przy ul. Ks. Sajny, IV. zieleńce przy parkingu ul. Dominikańska 2/4, V. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, VI. skwer na Rynku w Czersku, VII. zieleńce przy ul. 3-go Maja, VIII. skwer przy Rondzie im. Kazimierza Górskiego, IX. Skarpa Wiślana wzdłuż ścieżki widokowej na tyłach Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Ks. Sajny, X. nasadzenia w pasie ul. Pijarskiej, XI. nasadzenia w pasie ul. Dominikańskiej, XII. nasadzenia w pasie ul. Kalwaryjskiej, XIII. nasadzenia w pasie ul. ks. Sajny, XIV. nasadzenia w pasie ul. Wierzbowskiego, XV. nasadzenia w pasie ul. Piłsudskiego, XVI. nasadzenia ul. Pijarskiej przed Spółdzielnią Mieszkaniową, XVII. nasadzenia w pasie ul. 3-go Maja, XVIII. nasadzenia w pasie ul. Wyszyńskiego, XIX. nasadzenia w pasie ul. Wareckiej i ul. Książąt Mazowieckich w Czersku, 5. Pielęgnacja nawierzchni utwardzonych. Zakres prac: 5.1 usuwanie roślinności wrastającej w nawierzchnię chodników Dotyczy obiektów: I. skwer przed Ratuszem Miejskim, II. Plac Piłsudskiego, III. skwer przy ul. ks. Sajny, IV. skwer na Rynku w Czersku, V. nawierzchnia ścieżki widokowej wzdłuż Skarpy Wiślanej przy ul. Ks. Sajny, 6. Pielęgnacja nawierzchni nieutwardzonych. Zakres prac: 6.1 usuwanie roślinności wrastającej w nawierzchnię 6.2 nadawanie odpowiedniego profilu nawierzchni Dotyczy obiektów: I. alejki skweru przy ul. Dominikańskiej 2/4, 7. Pielęgnacja nasadzeń w gazonach. Zakres prac: 7.1 wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych krzewów 7.2 ściółkowanie powierzchni nasadzeń (mieloną korą sosnową na grubość po zagęszczeniu 5 cm) 7.3 odchwaszczanie powierzchni nasadzeń 7.4 podlewanie (w okresach suszy zagrażającej prawidłowemu rozwojowi roślin lub w razie bezdeszczowej pogody po nawożeniu) Dotyczy obiektów: I. klomb przed bramą Domu Pomocy Społecznej, II. nasadzenia w pasie ul. Ks. Sajny i przed Pałacem Biskupim, III. skwer na Rynku w Czersku, IV. nasadzenia w pasie ul. Wyszyńskiego, V. nasadzenia ul. Ratuszowa VI. Plac Piłsudskiego, VII. nasadzenia ul. Kalwaryjska 8. Pielęgnacja rabat kwiatowych. Zakres prac: 8.1 wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych na wszystkich donicach kaskadowych w trzech zmianach – wiosenna, letnia i jesienna łącznie 4 122 szt. Wykonanie na sadzeń obejmuje: - usunięcie i utylizacja wyjałowionego podłoża, - przygotowanie podłoża i wypełnienie nim kaskad do wysokości 2 cm. poniżej rantu donicy po zagęszczeniu, - posadzenie roślin w donicach, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - transport pustych donic kaskadowych we wskazane miejsce na terenie miasta. Dotyczy obiektów: I. 1szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Sajny i 3-go Maja, II. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Sajny i Piłsudskiego, III. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skwer przed Ratuszem, IV. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Kalwaryjskiej, Dominikańskiej i Pijarskiej, V. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ulicy Dominikańskiej i por. Białka, VI. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - ul. ks. Sajny przy zegarze słonecznym, VII. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - klomb przy bramie Domu Pomocy Społecznej, VIII. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - skwer na rynku po bokach kościoła na ul. Piłsudskiego i 3-go Maja, IX. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - ul. Pijarska między ul. Asnyka i Wierzbowskiego, X. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. – Skwer Piłsudskiego, XI. 3 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - skwer ul. Dominikańska, XII. 3 szt. piramida mała 3x po 50 szt. – ul. Dominikańska przy skrzyżowaniu z ulicami: Kalwaryjską i Piłsudskiego, XIII. 1 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - Rynek w Czersku, XIV. 3 szt. betonowe donice przed Ratuszem ( 3x po 48 szt.) 8.2 dwukrotne wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych łącznie 15 564 szt. i utrzymanie ich walorów dekoracyjnych od 15 maja do 30 listopada Wykonanie na sadzeń obejmuje: - usunięcie z donic i utylizacja wyjałowionego podłoża, - przygotowanie podłoża i wypełnienie nim donic do wysokości 2 cm. poniżej rantu donicy po zagęszczeniu, - posadzenie roślin w donicach, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - utrzymywanie w czystości donic. Dotyczy obiektów: I. gazony ul. 3-go Maja ( 2x po 4 930 szt.), II. Rondo im. Kazimierza Górskiego ( 2x po 900 szt.), III. 19 szt. betonowe donice pasażowe przy ul. Dominikańskiej ( 2x po 16 szt.) II. centralna część Skweru Sajny ( 2x po 300 szt.) II. gazony przy ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicami: Dominikańską i Pijarską ( 2x po 1 540 szt.) III. 6 szt. betonowe donice pasażowe przy ul. Sajny ( 2x po 16 szt.) 8.3 jednokrotne wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych o pokroju zwisłym dekorujących 77 szt. latarni ulicznych, (łącznie 616 szt.) oraz balkon Ratusza (20 szt.) i utrzymanie ich walorów dekoracyjnych od 15 maja do 30 września Wykonanie na sadzeń obejmuje: - przygotowanie podłoża, - posadzenie roślin w donicach, - montaż obsadzonych donic, - demontaż donic, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - transport pustych donic we wskazane miejsce na terenie miasta. Dotyczy obiektów: I. latarnie ul. 3-go Maja – strona północna 11 szt. II. latarnie ul. Dominikańskiej – strona wschodnia 10 szt. III. latarnie ul. Piłsudskiego – strona południowa 8 szt. IV. latarnie na Placu Piłsudskiego 4 szt. IV. latarnie ul. Wierzbowskiego 6 szt. V. latarnie ul. Ks. Sajny przed Pałacem Biskupim 4 szt. VI. Skwer przed Ratuszem 8 szt. VII. Skwer ul. Ks. Sajny 7 szt. VIII. latarnie ul. Strażacka 5 szt. IX. latarnie ul. Ks. Sajny (przed kościołem i między ulicami Wierzbowskiego a Szpitalną – str. zach.) 7+7szt. X. balkon ratusza 8.4 pielęgnacja wykonanych nasadzeń (podlewanie, nawożenie, stosowanie niezbędnych oprysków, wymiana roślin tracących walory dekoracyjne, usuwanie chwastów) 9. Wykonanie prac dodatkowych Zakres prac: 9.1 wykonanie nasadzeń 1 szt. drzewa – tulipanowiec amerykański skwer przy pasażu Dominikańska od ul. 3 Maja. Wymagania wielkościowe i co do sposobu sadzenia: - całkowita wysokość rośliny min. 250 cm, - prosty pień o obwodzie na wys. 100 – min. 14 cm, - prawidłowa, regularnie wykształcona korona na min. wys. 180 cm, - bryła korzeniowa sezonowana w pojemniku min. C33, - roślina sadzona w dół dwa razy większe od bryły korzeniowej zaprawiany substratem torfowym, - część nadziemna rośliny stabilizowana trzema palikami drewnianymi o Ø5-7 cm, dł. ok. 2,3 m. trwale ze sobą połączonymi tworzącymi stelaż (trójnóg), do którego taśmą (np. parcianą) mocowany jest pień drzewa, Termin realizacji – do 31.05.2019 r. 9.2 Zakup donic kaskadowych 8 szt. – zakup i ustawienie we wskazanych miejscach 6 szt. donic kaskadowych małych i 2 szt. donic kaskadowych dużych, – donica kaskadowa mała – metalowa, 3 poziomy, wys. ok. 75 cm. średnica podstawy 120 cm. – donica kaskadowa duża – metalowa, 6 poziomów, wys. ok. 130 cm. średnica podstawy 120 cm. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.3 Usunięcie istniejącej roślinności, gazony ul. 3 Maja: – usunięcie istniejących bylin i krzewów z gazonów o łącznej powierzchni 323,5 m2, - umycie, oczyszczenie murków z porostów i zanieczyszczeń, - uzupełnienie podłoża do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi murków, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.4 Usunięcie istniejącej roślinności o wygrodzenia w pasie ul. Piłsudskiego, - usunięcie ogrodzenia metalowego, - usuniecie krzewów, - wywóz i utylizacja urobku, - odtworzenie trawnika. Termin realizacji – do 31.07.2019 r. 9.5 Usunięcie istniejącego trawnika i traw, gazony ul. Piłsudskiego: – usunięcie istniejącego trawnika i traw z gazonów o łącznej powierzchni 77 m2, - uzupełnienie podłoża do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi krawężników, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.6 Przygotowanie ronda im. K. Górskiego pod nasadzenia roślin kwiatowych: – usunięcie istniejących roślin rosnących po obwodzie zieleńca o powierzchni 45 m2, - uzupełnienie podłoża do wys. 5 cm. poniżej górnej krawędzi krawężników, - uzupełnienie nasadzeń kruszywem do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi murków, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.7 Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji 600 szt. jednorocznych roślin kwiatowych w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie. – usunięcie wyjałowionego podłoża w doniczkach, - uzupełnienie podłoża do wys. 2 cm. poniżej górnej krawędzi doniczki, - wykonanie i pielęgnacja nasadzeń. Termin realizacji – do 30.05.2019 r. 9.8 Przestawienie pasażowych donic betonowych. Usunięcie i ponowne ustawienie w pasie ul. Dominikańskiej 3 szt. betonowych donic pasażowych. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. Rośliny wymagane do wykonania nasadzeń, nasiona traw, chemiczne środki ochrony roślin i nawozy – (po uzgodnieniu i akceptacji inwestora) materiał własny wykonawcy. Wywóz i utylizacja urobku – w zakresie i na koszt wykonawcy.


II.5) Główny kod CPV:
77310000-6

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają następujące warunki dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną usługę polegającą na utrzymaniu, pielęgnacji i urządzaniu zieleni miejskiej – osiedli, parków, zieleni przyulicznej itp. o wartości minimum 250.000,00 zł brutto, b) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj. - kierownik prac ogrodniczych posiadający co najmniej 20 miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu pracami przy urządzaniu i utrzymywaniu terenów zieleni c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonywania zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, tj: minimum 2 samochodami przystosowanymi do transportu powstałego urobku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. A SIWZ – złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do SIWZ); b) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. B SIWZ – złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5a do SIWZ); c) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt. 2) lit. C SIWZ- złoży wykaz narzędzi i sprzętu technicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi (załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty brutto60,00
doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu pracami przy urzadzaniu i utrzymaniu terenów zieleni kierownika prac ogrodniczych40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynikającym z art. 144 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-04-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510171330-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Gmina Góra Kalwaria: Pielęgnacja zieleni miejskiej Góry Kalwarii i Czerska w 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530569-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 13271134000000, ul. ul. 3 Maja  10, 05-530  Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pielęgnacja zieleni miejskiej Góry Kalwarii i Czerska w 2019 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZAP.271.15.2019.ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Pielęgnacja zieleni miasta i gminy Góra Kalwaria w roku 2019 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 8 000 m2. Zakres prac: 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni trawiastych ( usunięcie zanieczyszczeń pozimowych, wertykulacja trawników ) 1.2 dosiewki ubytków trawnika (w razie stwierdzenia pojawienia się ubytków w trawniku (np. przedepty) należy niezwłocznie wykonać dosiewkę mieszanki nasion traw wraz ze ściółkowaniem całej regenerowanej powierzchni trawnika centymetrową warstwą substratu torfowego) 1.3 nawożenie (dwukrotne zasilenie trawników nawozami wieloskładnikowymi marzec-kwiecień i lipiec-sierpień) 1.4 koszenie (koszenie na wysokość 3,5 do 5 cm, zabieg należy wykonywać najpóźniej gdy trawa osiągnie dwukrotność docelowej wysokości czyli max. 7 do 10 cm, koszenie zawsze suchego trawnika z natychmiastowym wywozem urobku) co można orientacyjnie przeliczyć na ok. 26-30 cykli koszenia (1koszenie/5-7dni w czasie okresu wegetacyjnego) 1.5 usuwanie roślinności konkurencyjnej (minimalnie 1raz/rok i każdorazowo, gdy chwasty uniemożliwiają prawidłowy rozrost darni należy zastosować herbicyd selektywny) 1.6 podlewanie (w okresach suszy zagrażającej prawidłowemu rozwojowi darni lub w razie bezdeszczowej pogody po nawożeniu) 1.7 jesienne przygotowanie powierzchni trawiastych (usunięcie opadających liści drzew, pozostawienie na zimę trawy skoszonej na wys. 2,5 do 3,5 cm.) Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, 2500 m2 II. Plac Piłsudskiego, 700 m2 III. skwer przy ul. Ks. Sajny, 1200 m2 IV. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, 1800 m2 V. skwer na Rynku w Czersku, 1500 m2 VI. trawniki przy ul. 3-go Maja, 300 m2 2. Pielęgnacja trawników towarzyszących ciągom komunikacyjnym o łącznej powierzchni ok. 25 200 m2 Zakres prac: 2.1 wiosenne przygotowanie powierzchni trawiastych ( usunięcie zanieczyszczeń pozimowych, głębokie grabienie trawników) 2.2 koszenie (koszenie na wysokość 5 do 7,5 cm, zabieg należy wykonywać najpóźniej gdy trawa osiągnie dwukrotność docelowej wysokości czyli max. 10 do 15 cm, (koszenie zawsze suchego trawnika) co można orientacyjnie przeliczyć na ok. 12-15 cykli koszenia (1koszenie/10-14dni w czasie okresu wegetacyjnego) 2.3 jesienne przygotowanie powierzchni trawiastych (usunięcie opadających liści drzew, pozostawienie na zimę trawy skoszonej na wys. 2,5 do 3,5 cm.) Dotyczy obiektów: I. skwer przy Rondzie im. Kazimierza Górskiego, 3200 m2 II. trawnik wokół krzyża, wzdłuż chodnika przy ul. Skierniewickiej od strony północnej do ulicy i od południowej na odległość ok. 2m, 1800 m2 III. trawniki Skarpy Wiślanej wzdłuż ścieżki widokowej na tyłach Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Ks. Sajny, 800 m2 IV. trawnik w pasie ul. Pijarskiej, 3800 m2 V. trawnik w pasie ul. Dominikańskiej, 300 m2 VI. trawnik w pasie ul. Wojska Polskiego do ogrodzenia Stadionu Miejskiego, 1300 m2 VII. trawnik w pasie ul. Kalwaryjskiej, 2300 m2 VIII. trawnik w pasie ul. Chopina, 900 m2 IX. trawnik w pasie ul. ks. Sajny, 2300 m2 X. trawnik w pasie ul. Wierzbowskiego, 400 m2 XI. trawnik ul. Pijarskiej przed Spółdzielnią Mieszkaniową, 600 m2 XII. trawniki na wysepkach ul. Pijarska/Wyszyńskiego i ul. Pijarska/Skierniewicka, 500 m2 XIII. trawniki przy ul. Białka 700 m2 XIV. trawniki przy ul. Sportowej 2000 m2 XV. trawniki przy ul. Kilińskiego 1200 m2 XVI. trawniki przy ul. Baczyńskiego 450 m2 XVII. trawniki przy ul. Filipińska 1400 m2 XVIII. trawniki przy ul. Fabianiego 400 m2 XIX. trawniki przy ul. Wyszyńskiego 800 m2 3. Pielęgnacja nasadzeń żywopłotowych o łącznej długości ok. 1200 mb. Zakres prac: 3.1 cięcia kształtujące (trzykrotne w czasie sezonu wegetacyjnego np. maj/czerwiec, lipiec/sierpień, wrzesień/październik). Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, 40 mb II. Plac Piłsudskiego, 140 mb III. skwer przy ul. Ks. Sajny, 90 mb IV. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, 305 mb V. nasadzenia przed Pałacem Biskupim oraz przy skrzyżowaniu ul. Sajny z ul. 3-go Maja, 60 mb VI. klomb przed bramą Domu Pomocy Społecznej 20 mb VII. żywopłot przy ul. Wierzbowskiego 25 mb VIII. żywopłot Rynek w Czersku 480 mb 4. Pielęgnacja drzew i krzewów. Zakres prac: 4.1 cięcia techniczne (w razie konieczności, ograniczające rośliny w zakresie ciągów komunikacyjnych, budynków) 4.2 cięcia kształtujące (dwukrotne w czasie sezonu wegetacyjnego np. maj/czerwiec, sierpień/wrzesień) 4.3 cięcia pielęgnacyjne (usuwanie posuszu, gałęzi złamanych, przekwitniętych kwiatostanów) 4.4 usuwanie odrostów korzeniowych i u podstawy pnia 4.5 uzupełnianie braków kruszywa w misach drzew rosnących w ciągach komunikacyjnych 4.6 zabezpieczenie zimowe agrowłókniną drzew wrażliwych na mróz (np. platan klonolistny) 4.7 w razie konieczności uzupełnienie lub usunięcie stabilizacji i wiązań drzew Dotyczy obiektów: I. skwer przy Ratuszu Miejskim, II. Plac Piłsudskiego, III. skwer przy ul. Ks. Sajny, IV. zieleńce przy parkingu ul. Dominikańska 2/4, V. skwer przy ul. Dominikańskiej 2/4, VI. skwer na Rynku w Czersku, VII. zieleńce przy ul. 3-go Maja, VIII. skwer przy Rondzie im. Kazimierza Górskiego, IX. Skarpa Wiślana wzdłuż ścieżki widokowej na tyłach Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Ks. Sajny, X. nasadzenia w pasie ul. Pijarskiej, XI. nasadzenia w pasie ul. Dominikańskiej, XII. nasadzenia w pasie ul. Kalwaryjskiej, XIII. nasadzenia w pasie ul. ks. Sajny, XIV. nasadzenia w pasie ul. Wierzbowskiego, XV. nasadzenia w pasie ul. Piłsudskiego, XVI. nasadzenia ul. Pijarskiej przed Spółdzielnią Mieszkaniową, XVII. nasadzenia w pasie ul. 3-go Maja, XVIII. nasadzenia w pasie ul. Wyszyńskiego, XIX. nasadzenia w pasie ul. Wareckiej i ul. Książąt Mazowieckich w Czersku, 5. Pielęgnacja nawierzchni utwardzonych. Zakres prac: 5.1 usuwanie roślinności wrastającej w nawierzchnię chodników Dotyczy obiektów: I. skwer przed Ratuszem Miejskim, II. Plac Piłsudskiego, III. skwer przy ul. ks. Sajny, IV. skwer na Rynku w Czersku, V. nawierzchnia ścieżki widokowej wzdłuż Skarpy Wiślanej przy ul. Ks. Sajny, 6. Pielęgnacja nawierzchni nieutwardzonych. Zakres prac: 6.1 usuwanie roślinności wrastającej w nawierzchnię 6.2 nadawanie odpowiedniego profilu nawierzchni Dotyczy obiektów: I. alejki skweru przy ul. Dominikańskiej 2/4, 7. Pielęgnacja nasadzeń w gazonach. Zakres prac: 7.1 wykonywanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych krzewów 7.2 ściółkowanie powierzchni nasadzeń (mieloną korą sosnową na grubość po zagęszczeniu 5 cm) 7.3 odchwaszczanie powierzchni nasadzeń 7.4 podlewanie (w okresach suszy zagrażającej prawidłowemu rozwojowi roślin lub w razie bezdeszczowej pogody po nawożeniu) Dotyczy obiektów: I. klomb przed bramą Domu Pomocy Społecznej, II. nasadzenia w pasie ul. Ks. Sajny i przed Pałacem Biskupim, III. skwer na Rynku w Czersku, IV. nasadzenia w pasie ul. Wyszyńskiego, V. nasadzenia ul. Ratuszowa VI. Plac Piłsudskiego, VII. nasadzenia ul. Kalwaryjska 8. Pielęgnacja rabat kwiatowych. Zakres prac: 8.1 wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych na wszystkich donicach kaskadowych w trzech zmianach – wiosenna, letnia i jesienna łącznie 4 122 szt. Wykonanie na sadzeń obejmuje: - usunięcie i utylizacja wyjałowionego podłoża, - przygotowanie podłoża i wypełnienie nim kaskad do wysokości 2 cm. poniżej rantu donicy po zagęszczeniu, - posadzenie roślin w donicach, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - transport pustych donic kaskadowych we wskazane miejsce na terenie miasta. Dotyczy obiektów: I. 1szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Sajny i 3-go Maja, II. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Sajny i Piłsudskiego, III. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skwer przed Ratuszem, IV. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ul. Kalwaryjskiej, Dominikańskiej i Pijarskiej, V. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - skrzyżowanie ulicy Dominikańskiej i por. Białka, VI. 1 szt. piramida duża 3x po 80 szt. - ul. ks. Sajny przy zegarze słonecznym, VII. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - klomb przy bramie Domu Pomocy Społecznej, VIII. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - skwer na rynku po bokach kościoła na ul. Piłsudskiego i 3-go Maja, IX. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - ul. Pijarska między ul. Asnyka i Wierzbowskiego, X. 2 szt. piramida mała 3x po 50 szt. – Skwer Piłsudskiego, XI. 3 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - skwer ul. Dominikańska, XII. 3 szt. piramida mała 3x po 50 szt. – ul. Dominikańska przy skrzyżowaniu z ulicami: Kalwaryjską i Piłsudskiego, XIII. 1 szt. piramida mała 3x po 50 szt. - Rynek w Czersku, XIV. 3 szt. betonowe donice przed Ratuszem ( 3x po 48 szt.) 8.2 dwukrotne wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych łącznie 15 564 szt. i utrzymanie ich walorów dekoracyjnych od 15 maja do 30 listopada Wykonanie na sadzeń obejmuje: - usunięcie z donic i utylizacja wyjałowionego podłoża, - przygotowanie podłoża i wypełnienie nim donic do wysokości 2 cm. poniżej rantu donicy po zagęszczeniu, - posadzenie roślin w donicach, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - utrzymywanie w czystości donic. Dotyczy obiektów: I. gazony ul. 3-go Maja ( 2x po 4 930 szt.), II. Rondo im. Kazimierza Górskiego ( 2x po 900 szt.), III. 19 szt. betonowe donice pasażowe przy ul. Dominikańskiej ( 2x po 16 szt.) II. centralna część Skweru Sajny ( 2x po 300 szt.) II. gazony przy ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ulicami: Dominikańską i Pijarską ( 2x po 1 540 szt.) III. 6 szt. betonowe donice pasażowe przy ul. Sajny ( 2x po 16 szt.) 8.3 jednokrotne wykonanie nasadzeń zielnych roślin kwiatowych o pokroju zwisłym dekorujących 77 szt. latarni ulicznych, (łącznie 616 szt.) oraz balkon Ratusza (20 szt.) i utrzymanie ich walorów dekoracyjnych od 15 maja do 30 września Wykonanie na sadzeń obejmuje: - przygotowanie podłoża, - posadzenie roślin w donicach, - montaż obsadzonych donic, - demontaż donic, - usunięcie i utylizacja pozostałości po roślinach i podłoża, - transport pustych donic we wskazane miejsce na terenie miasta. Dotyczy obiektów: I. latarnie ul. 3-go Maja – strona północna 11 szt. II. latarnie ul. Dominikańskiej – strona wschodnia 10 szt. III. latarnie ul. Piłsudskiego – strona południowa 8 szt. IV. latarnie na Placu Piłsudskiego 4 szt. IV. latarnie ul. Wierzbowskiego 6 szt. V. latarnie ul. Ks. Sajny przed Pałacem Biskupim 4 szt. VI. Skwer przed Ratuszem 8 szt. VII. Skwer ul. Ks. Sajny 7 szt. VIII. latarnie ul. Strażacka 5 szt. IX. latarnie ul. Ks. Sajny (przed kościołem i między ulicami Wierzbowskiego a Szpitalną – str. zach.) 7+7szt. X. balkon ratusza 8.4 pielęgnacja wykonanych nasadzeń (podlewanie, nawożenie, stosowanie niezbędnych oprysków, wymiana roślin tracących walory dekoracyjne, usuwanie chwastów) 9. Wykonanie prac dodatkowych Zakres prac: 9.1 wykonanie nasadzeń 1 szt. drzewa – tulipanowiec amerykański skwer przy pasażu Dominikańska od ul. 3 Maja. Wymagania wielkościowe i co do sposobu sadzenia: - całkowita wysokość rośliny min. 250 cm, - prosty pień o obwodzie na wys. 100 – min. 14 cm, - prawidłowa, regularnie wykształcona korona na min. wys. 180 cm, - bryła korzeniowa sezonowana w pojemniku min. C33, - roślina sadzona w dół dwa razy większe od bryły korzeniowej zaprawiany substratem torfowym, - część nadziemna rośliny stabilizowana trzema palikami drewnianymi o Ø5-7 cm, dł. ok. 2,3 m. trwale ze sobą połączonymi tworzącymi stelaż (trójnóg), do którego taśmą (np. parcianą) mocowany jest pień drzewa, Termin realizacji – do 31.05.2019 r. 9.2 Zakup donic kaskadowych 8 szt. – zakup i ustawienie we wskazanych miejscach 6 szt. donic kaskadowych małych i 2 szt. donic kaskadowych dużych, – donica kaskadowa mała – metalowa, 3 poziomy, wys. ok. 75 cm. średnica podstawy 120 cm. – donica kaskadowa duża – metalowa, 6 poziomów, wys. ok. 130 cm. średnica podstawy 120 cm. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.3 Usunięcie istniejącej roślinności, gazony ul. 3 Maja: – usunięcie istniejących bylin i krzewów z gazonów o łącznej powierzchni 323,5 m2, - umycie, oczyszczenie murków z porostów i zanieczyszczeń, - uzupełnienie podłoża do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi murków, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.4 Usunięcie istniejącej roślinności o wygrodzenia w pasie ul. Piłsudskiego, - usunięcie ogrodzenia metalowego, - usuniecie krzewów, - wywóz i utylizacja urobku, - odtworzenie trawnika. Termin realizacji – do 31.07.2019 r. 9.5 Usunięcie istniejącego trawnika i traw, gazony ul. Piłsudskiego: – usunięcie istniejącego trawnika i traw z gazonów o łącznej powierzchni 77 m2, - uzupełnienie podłoża do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi krawężników, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.6 Przygotowanie ronda im. K. Górskiego pod nasadzenia roślin kwiatowych: – usunięcie istniejących roślin rosnących po obwodzie zieleńca o powierzchni 45 m2, - uzupełnienie podłoża do wys. 5 cm. poniżej górnej krawędzi krawężników, - uzupełnienie nasadzeń kruszywem do wys. 3 cm. poniżej górnej krawędzi murków, - wywóz i utylizacja pozyskanego urobku, - przygotowanie podłoża pod nasadzenia roślin kwiatowych i/lub bylin. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. 9.7 Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji 600 szt. jednorocznych roślin kwiatowych w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie. – usunięcie wyjałowionego podłoża w doniczkach, - uzupełnienie podłoża do wys. 2 cm. poniżej górnej krawędzi doniczki, - wykonanie i pielęgnacja nasadzeń. Termin realizacji – do 30.05.2019 r. 9.8 Przestawienie pasażowych donic betonowych. Usunięcie i ponowne ustawienie w pasie ul. Dominikańskiej 3 szt. betonowych donic pasażowych. Termin realizacji – do 15.05.2019 r. Rośliny wymagane do wykonania nasadzeń, nasiona traw, chemiczne środki ochrony roślin i nawozy – (po uzgodnieniu i akceptacji inwestora) materiał własny wykonawcy. Wywóz i utylizacja urobku – w zakresie i na koszt wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
332888.89

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REMONDIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 02-981
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
316960.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 316960.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352500.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 60

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-04-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 530569-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZAP.271.15.2019.ZAP
Data publikacji zamówienia: 2019-03-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.gorakalwaria.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pielęgnacja zieleni miejskiej Góry Kalwarii i Czerska w 2019 r. REMONDIS Sp. z o.o.
Warszawa
2019-04-23 316 960,00