Ogłoszenie nr 538446-N-2018 z dnia 2018-03-29 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie: Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, krajowy numer identyfikacyjny 140318535, ul. Terespolska  15A , 03-813  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)5091534, e-mail gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl, faks (22)5091534.
Adres strony internetowej (URL): www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Wymiar Sprawiedliwości

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie

Numer referencyjny:
ZP-Pd/G/3/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach opisanych w umowie, której wzór stanowi złącznik nr 9 do siwz, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
50700000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
50710000-5
50720000-8
50730000-1
50750000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-06-01   lub
zakończenia:
2019-05-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-06-01 2019-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych ).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych na obiekcie użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 300.000 zł brutto ( przez wartość zamówienia Zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy wynikające z umowy ), przy czym usługa realizowana jest/była przez okres do najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie jednego zamówienia (umowy). Dokument potwierdzający należyte wykonywanie umowy musi być wystawiony minimum po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U. 2015 r. Poz. 1422 ze zm. ). b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego 3 pracowników wykonujących usługę na obiekcie w godz. 8:00-16:00, w tym: • jedną osobą do nadzorowania ze strony Wykonawcy należytego wykonywania usługi - pełniąca funkcję Koordynatora, posiadającą uprawnienie do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV. Ze względu na wykonywanie usługi również w obrębie Kancelarii Tajnej i Strefy Bezpieczeństwa ww. osoba musi posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wymieniona osoba musi mieć co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku eksploatacji ww. urządzeń, instalacji i sieci. • co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, tj. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych wyżej. Wymieniona osoba musi mieć co najmniej 12 miesięczne doświadczenie na stanowisku eksploatacji ww. urządzeń, instalacji i sieci. • co najmniej 1 osobę, która ma co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej. c) Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca konserwacje, naprawy bieżące i awaryjne dźwigów i platformy dla niepełnosprawnych posiadała zaświadczenia kwalifikacyjne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001r w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 849 ze zm. ). Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. d) Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca konserwacje, naprawy bieżące i awaryjne urządzeń klimatyzacji posiadała ważny certyfikat wydany na podstawie ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. Poz. 881). Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wymaga: 1) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 500.000 zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Do polisy wystawionej przez zagranicznych ubezpieczycieli winno być załączone tłumaczenie na język polski wraz z zakresem odpowiedzialności oraz nazwa osoby reprezentującej interesy zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce wraz z podaniem dokładnego adresu i numeru telefonu; 2) Wykazu usług odpowiadających wymaganiom określonym w Rozdziale VIII Podrozdział I ust. 2 pkt 2 siwz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do siwz. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do siwz. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jeżeli oferta zostanie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5) Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji będzie polegał Wykonawca, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( załącznik nr 5 )- jeśli dotyczy. 6) Dowód wniesienia wadium, w tym oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6.000,00 złotych ( słownie: sześć tysiące złotych ). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. Poz. 359). 1. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku, do godz. 12:00. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, nr konta: 50 1130 1017 0021 1001 3290 0004 z adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/3/2018”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający wymaga aby, w przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie, w dokumencie wadialnym zawarta była informacja o wszystkich członkach konsorcjum pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w SIWZ. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. 5. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. Poz. 359), Wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w pkt I, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na ,,Obsługę eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/3/2018”. 6. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności pod rygorem odrzucenia oferty - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia. 7. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 8. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: „Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej), 3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy-Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy-Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia.................. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji pogotowia technicznego40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień i uzupełnienia niniejszej umowy dozwolone są tylko w granicach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian na skutek przyczyn wynikających z sytuacji wskazanych w § 7 ust. 8 niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: 1) zmiana zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na przedmiot umowy; 2) zmiana Koordynatora ustanowionego przez Wykonawcę w § 7 ust. 2 umowy, w przypadku: a) śmierci, b) rozwiązania stosunku pracy, c) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, d) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością wykonywania czynności przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 17461 KB
Ogłoszenie nr 500114995-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie: Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538446-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 140318535, ul. Terespolska  15A, 03-813  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)5091534, e-mail gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl, faks (22)5091534.
Adres strony internetowej (url): www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-Pd/G/3/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na warunkach opisanych w umowie, zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” oraz na podstawie dokumentacji powykonawczej instalacji i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50710000-5


Dodatkowe kody CPV:
50720000-8, 50730000-1, 50750000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
312000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Dobkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 07-202
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
383760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 383760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 758634.48
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-19
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 538446-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP-Pd/G/3/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 406 dni
Wadium: 6000 ZŁ
Szacowana wartość* 200 000 PLN  -  300 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
50720000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Janusz Dobkowski
Wyszków
2018-05-22 383 760,00