Ogłoszenie nr 547663-N-2017 z dnia 2017-07-10 r.

Trzy Fale Sp. z o.o.: Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Trzy Fale Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 365-46-90-91, ul. Elizy Orzeszkowej   1 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8418408, , e-mail g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzyfale.slupsk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzyfale.slupsk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku

Numer referencyjny:
2/3F/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dokończeniu budowy Parku Wodnego w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej, obejmujące wykonanie robót niezbędnych do uruchomienia obiektu i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Stan istniejący obiektu opisany został w inwentaryzacji, stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający na potrzeby opisania przedmiotu zamówienia opracował Projekty Budowlane stanowiące załączniki do decyzji o pozwoleniach na budowę oraz w Projektach Wykonawczych i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Obiekt zlokalizowany jest w jednostce ewidencyjnej 2260301_1 m. SŁUPSK, obręb nr ew.; 0001,1; działki nr: 52/31, 52/32, 52/33, 52/38, 52/39, 52/41, 57/25. Wykonawca przejmie teren budowy obejmujący istniejące obiekty, instalacje i urządzenia i przejmie odpowiedzialność za ryzyko ich utraty lub uszkodzenia do czasu Przekazania Robót Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w swoim imieniu umowy na dostawę wszystkich mediów i ponosić koszty zużycia mediów niezbędnych do realizacji Robót i utrzymania obiektów. 5.1.1. Zakres robót w szczególności obejmuje: • rozbiórki (wyburzenia i demontaże), • prace ogólnobudowlane: ścianki działowe, tynki, podłoża, posadzki, okładziny ścian i podłóg, dach, witryn, stolarki drzwiowej, ślusarki, konstrukcji, • wykonanie instalacji sanitarnych: tj. wentylacji, wody lodowej, wody zimnej użytkowej, wody ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego wraz z montażem urządzeń, armatury, osprzętu instalacyjnego, • wykonanie instalacji elektrycznych wraz z montażem urządzeń, osprzętu instalacyjnego, • wykonanie instalacji niskoprądowych i teletechnicznych: instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP), instalacji telewizji dozorowej (CCTV), instalacji okablowania strukturalnego (LAN), instalacji systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu (KD/SSWiN), instalacji nagłośnienia (NGS), instalacji elektronicznego systemu obsługi klienta (ESOK), instalacji systemu zarządzania systemami bezpieczeństwa budynku (BMS), wraz z montażem urządzeń, • wykonanie uzupełnienia zagospodarowania terenu: robót drogowych i oświetlenia, nasadzeń drzew i krzewów, siewu trawy, • wykonanie rozruchu wszystkich urządzeń, instalacji i sieci, regulacji parametrów pracy, • uzyskania wszystkich wymaganych odbiorów niezbędnych do użytkowania obiektu, 5.1.2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 5.1.3. Szkolenie personelu Zamawiającego. 5.1.4. Wykonanie próbnego uruchomienia obiektu tj. pracy obiektu przez okres 1 miesiąca. 5.1.5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje: dostaw mebli nie stanowiących integralnej części wyposażenia obiektu, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (wyposażenie ruchome), urządzeń rehabilitacyjnych, sprzętu fitness. 5.1.6. W celu poprawy warunków użytkowych i jakości niektórych elementów wykończenia obiektu, wprowadza się w OPZ cz. III ST-00 w pkt. 1.4.3.2 korekty, zmiany i doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wykaz ten określa również elementy wyposażenia i robót nie objęte przedmiotem zamówienia. 5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Części III SIWZ – Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 5.5. Wspólny słownik zamówień CPV: 4500000-7 – Roboty budowlane 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45211370-3 – Roboty budowlane w zakresie saun 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 5.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 5.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5.8. PODWYKONAWSTWO: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. c) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. d) Pozostałe wymagania dotyczące Podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ – Wzorze umowy. 5.9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 5.9.1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót oraz ochrony obiektu będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016.1666 z późn. zm.). 5.9.2. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, jest zobowiązany do złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. Oświadczenia o którym mowa powyżej, nie składa Podwykonawca prowadzący jednoosobowej działalności gospodarczej. 5.9.3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale Podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez Podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 5.9.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.9.2 oraz 5.9.3., powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w pkt 5.9.2 oraz 5.9.3., Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, nie wymaga aneksu do umowy. 5.9.5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu: a) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w pkt 5.1., Umowy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5.9.6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.9.5., w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.1. 5.9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone w pkt. 5.1. czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w pkt 5.9.2 oraz 5.9.3. 5.9.8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.10. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej i zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy obiekt Parku Wodnego w Słupsku do jej przeprowadzenia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45212220-4
45212212-5
45112720-8
45211370-3
45212100-7
45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
15


II.9) Informacje dodatkowe:
6.1. Termin realizacji zamówienia: do 15 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.2. Terminy pośrednie: 6.2.1. Wykonanie robót budowlanych – do 12 m-cy od daty podpisania umowy, 6.2.2. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu na rzecz i w imieniu Zamawiającego – do 2 m-cy od daty zakończenia robót, 6.2.3. Przeprowadzenie próbnego uruchomienia obiektu – 1 m-c od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: i. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2, albo ii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty obsługi turystyki, sportu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2, Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) / Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże spełnienie warunku w całości. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: i. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; iii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 9.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1.a) oraz b), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 9.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1.c) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. c) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do IDW, spełniających wymagania określone w punkcie 7.2.3)a) IDW wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.; d) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 7 do IDW, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie 7.2.3)b) IDW wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2): 1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.10.1) i 9.10.2) lit b IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 9.10.2) lit. a IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 9.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.10 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW stosuje się. 9.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.10.1) IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.11 IDW zdanie pierwsze stosuje się. 9.14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 9.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena90,00
okres gwarancji10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących sytuacjach: 1) Wykonawca zaproponuje wykonanie umowy na warunkach bardziej korzystnych niż zaproponował to w ofercie: W takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do zmiany umowy w zakresie zaproponowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy i parametrów wymaganych w OPZ chyba, że zobowiązania te lub parametry oferowane przez Wykonawcę w ocenie Zamawiającego są wyższe (lepsze), a cena oferty nie ulegnie zmianie. 2) Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, mogą być dokonane na skutek zaistnienia następujących zdarzeń: a) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. b) wystąpienia działania siły wyższej utrudniającej i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (przez siłę wyższa uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze stron które powstały po zawarciu umowy, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w szczególności takie jak: wojna, działania wojenne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, inne klęski żywiołowe, skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne, zarządzenie i zakazy wydane przez władze oraz strajki), c) wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów oraz ich odpowiedniego udokumentowania (np. (wyciągami z IMiGW i/lub wpisami i pomiarami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru). d) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej wymagających uzyskania stosownych decyzji wymaganych prawem (zmiana pozwolenia na budowę), e) wystąpienia okoliczności spowodowanych odmiennym stanem technicznym obiektu, istniejących urządzeń, instalacji niż przedstawione w inwentaryzacji dokonanej przez Zamawiającego, zgłoszonych przez Wykonawcę i uznanych przez Zamawiającego, a mających wpływ na realizację i zakończenie robót, 3) Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia okoliczności spowodowanych odmiennym stanem technicznym obiektu, istniejących urządzeń, instalacji niż przedstawione w inwentaryzacji dokonanej przez Zamawiającego, zgłoszonych przez Wykonawcę i uznanych przez Zamawiającego, a mających wpływ na realizację i zakończenie robót, b) wystąpienia konieczności zaniechania wykonania części robót, lub wykonania robót, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, z uzasadnionych przyczyn technicznych, stosownie do zakresu i wartości tych zmian, jednak nie więcej niż do 5% wartości umowy. Wartość robót o ile to będzie możliwe zostanie określona na podstawie kosztorysu Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 4. a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  na zasadach i w sposób określony w ust. 3 pkt 5) – 12), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4)a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4)a), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 6) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4)b) lub c), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 7) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 9) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 10) W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 4) b) lub c), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) b), lub b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) c), 11) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4) c), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, do 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 3 pkt 10)b).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 15294 KB
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
547663-N-2017

Data:
10/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Trzy Fale Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 365-46-90-91, ul. Elizy Orzeszkowej   1, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8418408, e-mail g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzyfale.slupsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
I

Punkt:
I.4)

W ogłoszeniu jest:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:

W ogłoszeniu powinno być:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: Oferty powinny być złożone w: sekretariacie spółki "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. - pokój nr 11, budynek A, ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
III.1.2)

W ogłoszeniu jest:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych); W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

W ogłoszeniu powinno być:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych); W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
III.1.3)

W ogłoszeniu jest:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: i. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2, albo ii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty obsługi turystyki, sportu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2, Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) / Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże spełnienie warunku w całości. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: i. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; iii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: i. dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2, albo ii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak obiekty handlowe, obiekty obsługi pasażerów, obiekty obsługi turystyki, sportu, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2, albo iii. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie obiektów użyteczności publicznej takich jak baseny, pływalnie, parki wodne, obiekty hotelowe, ośrodki sanatoryjne, o powierzchni lustra wody basenów w każdej z nich wynoszącej min. 300 m2 oraz powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3 500 m2. Jako wykonanie roboty należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) / Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykaże spełnienie warunku w całości. b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania: i. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; ii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; iii. osoba proponowana do pełnienia funkcji: kierownika robót, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

 

Adres: Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl,
tel: 59 8418408,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 547663-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 2/3F/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-07-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 100000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 333 333 PLN  -  5 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45211370-3 Roboty budowlane w zakresie saun
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi