ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi zawodowe w branży gazowniczej

CPV: 76100000-4


Ilość przetargów / części

1 / 1

0,00% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

1

0,00% wszystkich wyników

Wartość przetargów

700 000

0,00% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,22

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 76100000-4 - Usługi zawodowe w branży gazowniczej. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1
       Części:       
1
Przetargi
BZP  /  TED
0 / 1
Części
BZP  /  TED
0 / 1
Udział
w rynku
0,00%
Ogłoszono 1 przetargów (co stanowiło 0,00% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 1 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   1   
BZP
0
 
TED
1
 
Udział w rynku
0,00%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 1 wyników (części), co stanowiło 0,00% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
700 000 PLN
BZP
0
0 zł / przetarg
TED
700 000
700 000 zł / przetarg
Udział w rynku
0,00%
Łączna wartość branży to 700 000 zł brutto co stanowi 0,00% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
0
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 0 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,00% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
0
Nierozstrzygnięte
postępowania
1
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 0 co stanowiło 0,00% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 części przetargów co stanowi 100,00% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,00

Przetargi z 2+ ofertami
0

Ofert odrzuconych
0 0,00%
Tylko jedną ofertę złożono w 1 przetargach (części) co stanowi 100,00% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 0 co stanowiło 0,00% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,00 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,00%
Usługi
100,00%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
0
Usługi
1
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1 ogłoszeń), które stanowią 100,00% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane ( / 0,00%) oraz dostawy ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1 ogłoszeń) stanowiący 100,00% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
15 000
Śr. % wartości wadium
2,14%
Ilość z wadium
1
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1 przetargów spośród 1 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 100,00% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 15 000,00 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
42 dni
BZP
0 dni
TED
42 dni
Termin od 1-8 dni
0,00%
Średnio wykonawcy mają 42 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 0 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 42 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie przetargów co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
18 dni
BZP
0 dni
TED
18 dni
Udzielenie do 14 dni
0,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 18 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 0 co stanowi 0,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,00%
BZP
0
TED
0
RAZEM
0
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 0 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,00% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
0 dokumenty
Śr. długość opisu
2 786 znaków
Śr. długość warunków
6 838 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 0 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2786 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6838 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 0% WAGAKRYTERIÓW 100% ILOŚĆKRYTERIÓW 0,00
Ilość z pozacenowymi
0
Śr. waga kryt. ceny
100%
Śr. ilość kryteriów
1,00
W 1 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 100% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 100%. Dla 0 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 0%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują -1 różnych kryteriów pozacenowych.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 50%
1
zamawiających
 

 50%
1
wykonawców
 
Zamawiający
1
Wykonawcy
1
RAZEM
2
Rozpoznano łącznie 2 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1 to zamawiający stanowiący 50% tych podmiotów a 1 to wykonawcy, którzy stanową grupę 50%.