Wynik przetargu

Adres: Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@um.krzeszowice.pl
tel: 122 520 855
fax: 122 520 802
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510021740-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice. TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Wrocław
1 095 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-17
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232100
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 095 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 095 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
1 095 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
1 095 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24681 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510021740-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.
Urząd Miejski w Krzeszowicach: Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Krzeszowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 52690800000, ul. Grunwaldzka  4, 32-065   Krzeszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 520 855, e-mail sekretariat@um.krzeszowice.pl, faks 122 520 802.
Adres strony internetowej (url): https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,313263,2019.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszowice.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WIT.271.90.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla punktów świetlnych stanowiących majątek Tauron Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna, oraz stanowiące majątek Gminy Krzeszowice.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
867009.60

Waluta
pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pl. Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1095000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1095000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1095000.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu: Na terenie miasta i gminy Krzeszowice znajdują się urządzenia oświetlenia ulicznego w ilości 3589 szt. (zgodnie z wykazem punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Krzeszowice) z których 2.721 punktów stanowi majątek Tauron Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna, pozostałe 868 punktów stanowi własność Gminy Krzeszowice wspólnie z Tauron Dystrybucja SA. Ze względu na to, że znacznie większa część sieci oświetleniowej podwieszona jest na słupach sieci rozdzielczej będącej własnością zakładu energetycznego, pismem z dnia 19 listopada 2018 r. zwrócono się do TAURON Dystrybucja Serwis S.A Biuro Obsługi Oświetlenia. z pytaniem, czy jako właściciel części urządzeń oświetlenia ulicznego, wyraża zgodę na udostępnienie swoich urządzeń do eksploatacji osobom trzecim. W dniu 27 grudnia 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo TAURON Dystrybucja Serwis SA, w którym informuje, że przejęcie obowiązków konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własności przedsiębiorstwa energetycznego przez innych wykonawców i nie wyrażają zgody aby Gmina Krzeszowice dokonała wybory innego wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż nie ma fizycznej możliwości oddzielenia urządzeń stanowiących majątek gminy od majątku przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż urządzenia te są wzajemnie powiązane, zlecenie w/w zadania innemu wykonawcy nie zapewni prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Krzeszowice. W związku z powyższym, zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia znajdującego się na wspólnych i wydzielonych urządzeniach jest uzasadnione. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a Pzp (występują przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze) dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych