Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500029567-N-2017 Data Udzielenia: 2017-09-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki na odcinku od granic miasta Częstochowy do drogi gminnej P.P.H.U. RAFALIN inż. Rafał Mika
ul. Malicka 42, 42-290 Blachownia, woj. śląskie
588 999,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-09-17
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45231000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
588 999,00 zł
Minimalna złożona oferta:
588 999,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
588 999,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
759 633,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17960 KB
Ogłoszenie nr 500029567-N-2017 z dnia 18-09-2017 r.
Gmina Mstów: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki na odcinku od granic miasta Częstochowy do drogi gminnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567729

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki na odcinku od granic miasta Częstochowy do drogi gminnej

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.11.2017.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Przeprośnej Górki na odcinku od granic miasta Częstochowy do drogi gminnej. Zakres robót obejmuje budowę: - na odcinku od Hm 0+00 do Hm 2+16,00 ścieżka rowerowa szerokość 2,5 m jako kontynuacja ścieżki zaprojektowanej na odcinku miasta Częstochowy, nawierzchnia z kruszywa kamiennego i na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm z zastosowaniem ekostabilizacji podłoża gruntowego, - na odcinku od Hm 2+16 do Hm 14+42,03 ciąg pieszo-rowerowy w większości po śladzie istniejącej drogi gruntowej szerokości 3,0 z poszerzeniami (mijankami) do 4,5m w 6 lokalizacjach o parametrach: szerokość 1,5m, długość 10 m, skosy po 4,40 m. Nawierzchnia ścieralna z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego ograniczonego obrzeżem betonowym, - ściek z elementów prefabrykowanych o wymiarach 15*50*60 zlokalizowany po stronie północnej od Hm 9+81,00 do końca, przejmujący wody opadowe z jezdni i sprowadzające do rowu przy drodze gminnej. - przepust rurowy d 400 pod ścieżką pieszo-rowerową w ciągu odtworzonego rowu wzdłuż drogi gminnej. Długość przepustu L= 9,0, zakończony betonowymi ściankami czołowymi. Rów przy drodze gminnej do odtworzenia na długości 35 m, głębokość 60 cm, szerokość dna 40 cm, skarpy 1:1,5. - wydzielone zadaszone miejsce odpoczynku dla rowerzysty i turysty zmotoryzowanego, wyposażone w stół i dwie ławy, oraz śmietnik i stojaki na rowery – 1 szt. Wiata ustawiona w miejscu utwardzonym płytami betonowymi 5x35x35 o powierzchni 30 m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45231000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
457920.95

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. RAFALIN inż. Rafał Mika
Email wykonawcy: rafalin_blachownia@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Malicka 42
Kod pocztowy: 42-290
Miejscowość: Blachownia
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
588999,89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 588999,89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 759633.29
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.