Wynik przetargu

Adres: ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@ichpw.pl
tel: 322 710 041
fax: 322 710 809
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 5303420150 Data Udzielenia: 2015-03-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WEGLA W ZABRZU Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 4/ichpw/2015 TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
18 296,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-03-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093100005
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
18 296,00 zł
Minimalna złożona oferta:
18 296,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
18 296,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
18 296,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Zabrze: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WEGLA W ZABRZU Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 4/ichpw/2015


Numer ogłoszenia: 53034 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 2710041, faks 032 2710809.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WEGLA W ZABRZU Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 4/ichpw/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do podstacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przy ul Zamkowej 1. 2. Dostawa będzie się odbywała na podstawie umowy na dostawę energii elektrycznej z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne są świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucje GZE S.A. (wcześniej Vattenfall Distribution Poland S.A.) 3. Szacunkowe zapotrzebowanie: 79 000 kWh energii elektrycznej przy mocy umownej w wysokości 400 kW. 4. Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu - Podstacja Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. 5. Dane techniczne układu zasilania: 5.1. Moc przyłączeniowa obiektu: Pp = 1530 kW 5.2. Przyłącze: 5.2.1 Miejsce przyłączenia:Stacja nr Z 118 5.2.2 Moc przyłączeniowa: Pp = 1530 kW 5.2.3 Grupa przyłączeniowa: III 5.2.4 Minimalna moc umowna:Pu min = 650 kW 5.2.5 Maksymalna moc umowna: Pu max = 950 kW 5.3. Miejsce dostarczania energii: zaciski przekładników prądowych CTS 5, z szyn zbiorczych 6KV w stacji nr Z 118, stanowiące granicę utrzymania pomiędzy OSD a Zamawiającym. 5.4. Zabezpieczenia po stronie OSD: w/g Tauron Dystrybucja S.A. 5.5. Zabezpieczenia po stronie Klienta: T1 - 3 x 100A, T2 - 3 x 80A, T3 - 3 x 125A. 5.6. Współczynnik mocy przy tg =0,4 5.7. Układ pomiarowo - rozliczeniowy składa się z przekładników prądowych 100/5/5 [A/A/A], ilość 3 szt. Typ CTS25, Ith =20kA, z uzwojeniem kl.0,5S, 15VA, FS=5 drugi rdzeń zwarty (30VA 10P10) zainstalowanych w podstacji Zamawiającego i stanowiących jego własność. 5.7.1 Układ pomiarowy wyposażony jest w zegar frankfurcki i separator impulsów (zintegrowany z licznikiem). Parametry techniczne licznika:Zegar INTERBIN typu - MK6 zegar synchronizujący licznik energii elektrycznej 3-fazowy 4 przewodowy ZMD405CT44.0459S2 5.8. Charakterystyka pomiaru mocy Moc bezpieczna obiektu Pb =650 kW 5.8.1. Przyłącze: Moc umowna: Pu =400 kW Grupa taryfowa: B21 5.9. Plan ograniczeń mocy obiektu 5.9.1 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. 2007 nr 133 poz. 924). Stopień zasilania Dopuszczalny pobór mocy elektrycznej wg stopni zasilania w kW 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Moc Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu Pu 5.10. Układy pomiarowe przystosowane są do zdalnego odczytu. Obecnie Zamawiający posiada zdalny odczyt energii elektrycznej przez nadajnik GSM..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.02.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 19154,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  18296,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  18296,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18296,40


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przewidział tę okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego na: Dostawę energii elektrycznej dla Instytutu chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - nr. referencyjny 1/ichpw/2014. Zamówienie podstawowe było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.