Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Mstów
Adres: Gminna 14, 42-244 Mstów, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mstow.pl
tel: 34 328 40 05
fax: 343 785 558
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500098393-N-2018 Data Udzielenia: 2018-05-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów INST-EL J.A. Chancewicz Sp. Jawna
ul. Kryńska 57a, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie
1 889 280,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-05-06
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
31520000
45311000
45311200
45316110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
1 889 280,00 zł
Minimalna złożona oferta:
1 889 280,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
2
Minimalna złożona oferta:
1 889 280,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 079 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 18010 KB
Ogłoszenie nr 500098393-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.
Gmina Mstów: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie” Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532841

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mstów, Krajowy numer identyfikacyjny 151398095, ul. 16 Stycznia  14, 42-244   Mstów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 328 40 05, e-mail zamowienia@mstow.pl, faks 343 785 558.
Adres strony internetowej (url): www.mstow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mstów

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZO.271.1.4.2018.TM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: a) Demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego, parkowego oraz dekoracyjnego (oprawy zwieszane, stylowe) – 1783 szt. b) Montaż nowych opraw drogowych i parkowych oraz opraw zwieszanych dekoracyjnych LED w miejsce zdemontowanych opraw – 1783szt o mocach maksymalnych, całkowitych (z uwzględnieniem wszystkich strat) opraw LED: Oprawa LED 30W dekoracyjna, stylowa - 36 sztuk Oprawa LED 28W - 255 sztuk Oprawa LED 32W - 6 sztuk Oprawa LED 37W - 649 sztuk Oprawa LED 57W - 326 sztuk Oprawa LED 65W - 24 sztuk Oprawa LED 72W - 175 sztuk Oprawa LED 88W - 312 sztuk

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45316110-9


Dodatkowe kody CPV:
45311000-0, 45311200-2, 31520000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1856988.76

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INST-EL J.A. Chancewicz Sp. Jawna
Email wykonawcy: jerzy.chancewicz@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kryńska 57a
Kod pocztowy: 16-100
Miejscowość: Sokółka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1889280.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1889280.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2079000.00
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.