Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Dołhobyczów
Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500114340-N-2018 Data Udzielenia: 2018-05-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
„Przebudowa drogi gminnej nr 111380L w miejscowości Gołębie" Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Grabowiecka 18 „B”, 22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
174 474,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-05-23
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45233140
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
174 474,00 zł
Minimalna złożona oferta:
174 474,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
174 474,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
179 079,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500114340-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.
Gmina Dołhobyczów: „Przebudowa drogi gminnej nr 111380L w miejscowości Gołębie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532602-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036881300000, ul. ul. Spółdzielcza  , 22540   Dołhobyczów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 532 524, e-mail rozwoj@vp.pl, faks 846 532 524.
Adres strony internetowej (url): www.dolhobyczow.pl; www.ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa drogi gminnej nr 111380L w miejscowości Gołębie"

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PRG.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 111380L w miejscowości Gołębie” Zakres zadania: - Roboty przygotowawcze – 1 kpl. - Podbudowa – 1 kpl. - Nawierzchnia- 1 kpl. - Oznakowanie- 1 kpl. - Roboty wykończeniowe – 1 kpl. Wszystkie w/w roboty budowlane obejmują dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania. Po stronie Wykonawcy leży pełna obsługa geodezyjna z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, wytyczeniem pasa drogowego i pozostałymi niezbędnymi do realizacji robót czynnościami geodezyjnymi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: załączony przedmiar robót, dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń i materiałów występujących w przedmiarach robót, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, na urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
152198.21

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@prdmhrubieszow.com.pl
Adres pocztowy: ul. Grabowiecka 18 „B”
Kod pocztowy: 22-500
Miejscowość: Hrubieszów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
174474.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174474.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179079.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.