Wynik przetargu

Adres: ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl
tel: 71 371 81 14 w. 210
fax: 71 371 81 52
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510228317-N-2019 Data Udzielenia: 2019-09-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego. Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu
Wrocław
635 326,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-09-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65300000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
635 326,00 zł
Minimalna złożona oferta:
635 326,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
635 326,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
635 326,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 30461 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510228317-N-2019 z dnia 24-10-2019 r.
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 43100000000000, ul. ul. Podwale  30, 50-950  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 371 81 14 w. 210, e-mail kielczyk@prokuratura.wroclaw.pl, faks 71 371 81 52.
Adres strony internetowej (url): www.wroclaw.po.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Prokuratura
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obejmującej: - dystrybucję energii elektrycznej, rozumianej jako transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcom; - utrzymanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, - utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu Wrocławskiego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65300000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i podległych jej prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
516525.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu
Email wykonawcy: b.kielczyk@wp.pl
Adres pocztowy: Pl. Powstańców Śl. 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
635326.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 635326.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 635326.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
516525.36

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON DYSTRUBUCJA S.A.
Email wykonawcy: info@tauron-dystrybucja.pl
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25A
Kod pocztowy: 31-035
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
635326.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 635326.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 635326.19
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
dostawca energii elektrycznej wybrany został w trybie przetargu nieograniczonego, natomiast brak jest możliwości wyboru Wykonawcy świadczącego usługi dystrybucji energii elektrycznej. Nieruchomości Zamawiającego przyłączone są do sieci Tauron – Dystrybucja S.A. Przedsiębiorstwo to działa w obszarze monopolu naturalnego i Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej na danym terenie. Wysokość stawek za przesył energii regulowana jest przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych