Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500043023-N-2018 Data Udzielenia: 2018-02-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33 Tauron Dystrybucja S.A.
Kraków
59 185,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-02-26
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
59 185,00 zł
Minimalna złożona oferta:
59 185,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
59 185,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
59 185,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17132 KB
Ogłoszenie nr 500043023-N-2018 z dnia 27-02-2018 r.
Sąd Rejonowy w Tychach: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, Krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43100   Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3233114, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl, faks 0-32 3233115.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka sektora finansów publicznych organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.OG/8/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ul. Budowlanych 33

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
59185.03

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Dystrybucja S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25a 31-035 Kraków
Kod pocztowy: 31-035
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
59185.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59185.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59185.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Energię elektryczną zakupiono w ramach umowy generalnej zawartej z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. w Płocku. Tauron Dystrybucja SA w Krakowie jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej w ramach monopolu naturalnego, który pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze miasta Tychy. Wysokość stawek za przesył energii elektrycznej jest regulowana przez urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zasadne jest zatem zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.