Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500061574-N-2017 Data Udzielenia: 2017-11-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zakup, dostawa do Sądu Rejonowego w Tychach oryginalnych tuszy i tonerów - wyprodukowanych przez producenta sprzętu - do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Łódź
69 000,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-11-19
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
30125110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
69 001,00 zł
Minimalna złożona oferta:
69 001,00 zł
Ilość złożonych ofert:
4
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
69 001,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
72 438,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17225 KB
Ogłoszenie nr 500061574-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.
Sąd Rejonowy w Tychach: Zakup, dostawa do Sądu Rejonowego w Tychach oryginalnych tuszy i tonerów - wyprodukowanych przez producenta sprzętu - do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, Krajowy numer identyfikacyjny 27217379300000, ul. ul. Budowlanych  33, 43100   Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3233114, e-mail lakae@tychy.sr.gov.pl, faks 0-32 3233115.
Adres strony internetowej (url): www.tychy.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup, dostawa do Sądu Rejonowego w Tychach oryginalnych tuszy i tonerów - wyprodukowanych przez producenta sprzętu - do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.OG/6/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakup, dostawa do Sądu Rejonowego w Tychach oryginalnych tuszy i tonerów - wyprodukowanych przez producenta sprzętu - do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30125110-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
121951.22

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź
Kod pocztowy: 90-516
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
69000.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69000.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 72438.39
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych jest dostawa powszechnie dostępną, na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych. Dostawa tuszy i tonerów jest dostawa typową, mające ustalone standardy jakościowe, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Wobec powyższego zostały spełnione przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określone w art. 70 ustawy.