Wynik przetargu

Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500077368-N-2017 Data Udzielenia: 2017-12-17
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie – II etap (prace wykończeniowe) – II postępowanie – zamówienie uzupełniające Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Spółka z o. o.
Strzyżów
926 764,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-12-17
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45000000
45400000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
926 764,00 zł
Minimalna złożona oferta:
926 764,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
926 764,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
926 764,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 20184 KB
Ogłoszenie nr 500077368-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie – II etap (prace wykończeniowe) – II postępowanie – zamówienie uzupełniające

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500055822-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 69003904500000, ul. ul. Mostowa  2, 38100   Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 762 091, e-mail goliwa_2705@o2.pl, faks 172 760 028.
Adres strony internetowej (url): http://www.psm-strzyzow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie – II etap (prace wykończeniowe) – II postępowanie – zamówienie uzupełniające

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
4/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja realizacji robót budowlanych wykończeniowych w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności robót budowlanych w zakresie: - wykonania tynków, - malowania powierzchni, - stawiania ścianek z karton – gipsu, - układania płytek, - wykonania sufitów podwieszanych, - montażu drzwi aluminiowych i stalowych, - układania wykładzin.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
513409.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tunelowa 2
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
926764.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 926764.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 926764.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późniejszymi zmianami), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie – II etap (prace wykończeniowe) – II postępowanie. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wykończeniowych w ramach kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie”. W dniu 04.08.2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 564569-N-2017 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 28.08.2017 r. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Spółka z o. o. ze Strzyżowa. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.