Wynik przetargu

Adres: ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zam.pub@4wsk.pl
tel: 717 660 119
fax: 717 660 630
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 30763620160 Data Udzielenia: 2016-09-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
90420000-7 Usługi obróbki ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Usługa odprowadzania ścieków opadowych, 72/Log./2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Wrocław
171 817,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-09-13
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
90420000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
171 818,00 zł
Minimalna złożona oferta:
171 818,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
171 818,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
171 818,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 307636 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.
Wrocław: Usługa odprowadzania ścieków opadowych, 72/Log./2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Usługa odprowadzania ścieków opadowych, 72/Log./2016

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 93009024000000, ul. ul. Weigla  5, 50981   Wrocław, państwo , woj. dolnośląskie, tel. 717 660 119, faks 717 660 630, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.4wsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodziely Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa odprowadzania ścieków opadowych, 72/Log./2016

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa odprowadzania ścieków opadowych

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90420000-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/09/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
159090.72

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,  ,  ul. Na Grobli 14/16 ,  50-421,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
171817,98

Oferta z najniższą ceną/kosztem
171817,98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
171817,98

Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  67  na podstawie art. 67ust.1pkt.1b  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie na usługę odprowadzania ścieków opadowych zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.), w związku z tym, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. jest jedynym odbiorcą wód opadowych i w jego zarządzie pozostają instalacje odbierające wody opadowe. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U.nr 72 , poz. 747 z późń.zm. ) świadczenie usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej z MPWiK S.A.