Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Sompolno
Adres: ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: beata.wisniewska@sompolno.pl
tel: 632 714 054
fax: 632 714 057
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510023125-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
63712000-3 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Kalisz
636 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-29
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
63712000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
636 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
636 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
636 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
636 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23012 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510023125-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.
Gmina Sompolno: świadczenia usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Sompolno w 2019 roku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sompolno, Krajowy numer identyfikacyjny 53109700000, ul. ul. 11 Listopada  15, 62610   Sompolno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 714 054, e-mail beata.wisniewska@sompolno.pl, faks 632 714 057.
Adres strony internetowej (url): www.sompolno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

świadczenia usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Sompolno w 2019 roku.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RZZ.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Usługa realizowana będzie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.na bazie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz będącej w jej posiadaniu, wg punktów poboru energii określonych w załączonym do umowy o świadczenie usług wykazie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
63712000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
473488.66

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71 A
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
636000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 636000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 636000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Burmistrz Miasta Sompolno, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia publicznego na świadczenie usług oświetlania ulic i dróg Spółce, która jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na obszarze administracyjnym gminy Sompolno. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione, ponieważ spełniona została przesłanka zawarta w ww. przepisie prawnym, a mianowicie: wystąpiły przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze, powodujące,że usługi oświetlania dróg mogą być świadczone tylko przez tę Spółkę jako właściciela infrastruktury.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych