Wynik przetargu

Adres: ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdp.konin.pl
tel: 63 2430280
fax: 63 2430280
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500032033-N-2017 Data Udzielenia: 2017-09-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
571 573,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2017-09-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45100000
45110000
45233000
45233120
45400000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
571 573,00 zł
Minimalna złożona oferta:
571 573,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
571 573,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
571 573,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 17375 KB
Ogłoszenie nr 500032033-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 565102-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 311060783, ul. ul. Świętojańska  20 d, 62-500  Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 2430280, e-mail przetargi@zdp.konin.pl, faks 63 2430280.
Adres strony internetowej (url): www.zdp.konin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZDP-NZ-3302-16/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów. Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Robót rozbiórkowych, 2. Nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 3. Nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, 4. Nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej kruszywem, 5. Podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem, 6. Poboczy z pospółki, 7. Oznakowania pionowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233120-6


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 45110000-1, 45233000-8, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
413246.73

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Email wykonawcy: andrzejkantek@onet.pl
Adres pocztowy: ul. Zofii Urbanowskiej 8
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
571573,78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 571573,78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 571573,78
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Frezowanie, transport kruszywa.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.