Wynik przetargu

Adres: ul. Polna , 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: marketing@osir-polna.pl
tel: 22 8257134, 8254846
fax: 22 8257134, 8254846
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2003720160 Data Udzielenia: 2016-02-29
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
90410000-4 Usługi usuwania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na okres 36 miesięcy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna
Warszawa
800 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-02-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
651110004
904100004
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
800 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
800 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
800 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
800 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na okres 36 miesięcy


Numer ogłoszenia: 20037 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8257134, 8254846, faks 22 8257134, 8254846.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na okres 36 miesięcy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.11.10.00-4, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 800000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  800000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  800000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  800000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768, 811,915,1146 ) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Dostawa wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej do obiektu OSIR Polna zlokalizowanych w Warszawie oraz odprowadzanie ścieków do takiej sieci może zostać zrealizowana wyłącznie przez jednego Wykonawcę, jakim jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Jest ono jedynym Wykonawcą dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej oraz odprowadzania ścieków do takiej sieci, które na podstawie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 1/2003 z dnia 13.1.2003 r. (IN.EO/703-4/1/2003) ze zmianami otrzymało zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie, na którym zlokalizowany jest obiekt OSiR Polna