Wynik przetargu

Adres: Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: lublin@amw.com.pl
tel: 814 746 100
fax: 814 746 123
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510085208-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Grójec, ul. Zastacyjna 6L OTIS Sp. z o.o.
Warszawa
2 089,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-27
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
50750000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
2 089,00 zł
Minimalna złożona oferta:
2 089,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
2 089,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
2 089,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 49174 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510085208-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie: Konserwacja urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540028607-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 11263946003460, ul. Łęczyńska  1, 20-309  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 746 100, e-mail lublin@amw.com.pl, faks 814 746 123.
Adres strony internetowej (url): www.amw.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: agencja wykonawcza
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DZP.OL.7720.6.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części: 1) część 1- Nisko, ul. Modrzewiowa 3 2) część 2- Nisko, ul. Modrzewiowa 3A 3) część 3- Nisko, ul. Modrzewiowa 3Bi 3C 4) część 4- Grójec, ul. Zastacyjna 6L 5) część 5- Kraśnik, ul. Kolejowa 24 3. Szczegółowy zakres czynności określony został w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
50750000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Nisko, ul. Modrzewiowa 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
8306.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OTIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 13,
Kod pocztowy: 02-673
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6220.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6220.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6220.80
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Nisko, ul. Modrzewiowa 3a

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9735.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
8728.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6220.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8728.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Nisko, ul.Modrzewiowa 3B i 3C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19729.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LIFT RZESZÓW Windy i Schody Ruchome Jan Kruczek i Wspólnicy Sp. J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. M.Reja 1
Kod pocztowy: 35-211
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
15940.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15940.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15940.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Grójec, ul. Zastacyjna 6L

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2242.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OTIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 13
Kod pocztowy: 02-671
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
2089.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2089.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2089.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Kraśnik, ul. Kolejowa 24

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
7614.96

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INWESTPROJEKT-DŹWIG Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. F. Kleeberga 12A
Kod pocztowy: 20-243
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7793.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7793.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17269.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych