Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Góra Kalwaria
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510085590-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
90513200-8 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
opróżnianie kontenerów z placu targowego w miejscowości Góra Kalwaria. Zakład Gospodarki Komunalnej
Góra Kalwaria
45 000,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-31
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
90513200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
45 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
45 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
45 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
45 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23894 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510085590-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.
Gmina Góra Kalwaria: opróżnianie kontenerów z placu targowego w miejscowości Góra Kalwaria.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, Krajowy numer identyfikacyjny 13271134000000, ul. ul. 3 Maja  10, 05-530  Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22/7273414, e-mail przetargi@gorakalwaria.pl, faks 22/7273414.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

opróżnianie kontenerów z placu targowego w miejscowości Góra Kalwaria.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZAP.271.10.2019.ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie kontenerów z placu targowego w miejscowości Góra Kalwaria.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
90513200-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
41666.67

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Antoniego 1
Kod pocztowy: 05-530
Miejscowość: Góra Kalwaria
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
45000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45000.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art. 67 ust 12 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1-3 a ustawy Pzp może udzielić zamówienia osobie prawnej jeśli spełnione są łącznie wszystkie przesłanki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Zakład Gospodarki Komunalnej jest spółką Gminy Góra Kalwaria. Gmina posiada 100 % udziałów w Spółce w związku z czym spełnia przesłankę określoną w art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. a) ustawy Pzp, polegającą na sprawowaniu kontroli nad osobą prawną, a w szczególności polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami osoby prawnej. Posiadanie przez Gminę Góra Kalwaria 100 % udziałów w Spółce implikuje również spełnienie przesłanki wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit. c) ustawy Pzp, dotyczącej braku bezpośredniego udziału kapitału prywatnego w osobie prawnej. Ponad 90 % działalności Spółki dotyczy wykonania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, a tym samym spełnia przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt. 12 lit b) ustawy Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych