Wynik przetargu

Adres: Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: kontakt@szpitalsredzki.pl,
tel: 612 854 032,
fax: 612 853 645
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510156069-N-2019 Data Udzielenia: 2019-07-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
31625200-5 Systemy przeciwpożarowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i D w budynku szpitala w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10 Aerodynamika Mikołaj Naglak
Plewiska
235 545,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-07-15
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
31625200
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
235 545,00 zł
Minimalna złożona oferta:
235 545,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
235 545,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
235 545,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 25280 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510156069-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i D w budynku szpitala w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 612 853 645.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalsredzki.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i D w budynku szpitala w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 10

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZWR/3/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej na którą składają się: dostawa wraz z montażem urządzeń systemu oddymiana zgodnie z dokumentacją projektową; dostawa wraz z montażem kanałów oddymiających w odpowiedniej klasie odporności EIS; dostawa wraz z montażem konstrukcji wsporczych pod urządzenia; wykonanie przebić/przekuć dla instalacji w ścianach i stropach; dostawa i wykonanie systemu zasilania elektrycznego i sterowania systemem oddymiania; wykonanie przejść dachowych;nadzór nad wykonywanymi pracami przez uprawnione osoby; wykonanie niezbędnych prac malarskich; zabezpieczenie miejsc wykonywanych prac przed dostępem osób trzecich; uruchomienie systemu oddymiania, niezbędne próby i protokoły z prób; udział osób kompetentnych w uzgodnieniach z rzeczoznawcą ppoż i w odbiorach PSP;sporządzenie dokumentacji powykonawczej systemu w 3 egzemplarzach.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
31625200-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
200000.00

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Aerodynamika Mikołaj Naglak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Miętowa 7/5
Kod pocztowy: 62-046
Miejscowość: Plewiska
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
235545.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235545.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 235545.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający zobowiązany został decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej do dostosowania klatek schodowych w budynku szpitalnym do przepisów przeciwpożarowych. Decyzja dotyczy tzw. starego skrzydła szpitala, wybudowanego na początku XX wieku. Podstawowy zakres zadania skupia się na wykonaniu oddymiania klatek schodowych A (klatka główna) oraz D (klatka boczna). Chociaż decyzja Komendanta Powiatowego PSP, nakazująca wykonanie oddymiania, została wydana 9 czerwca 2009 roku (Decyzja nr PZ-5580/22-5/09) to pomimo to kolejne kierownictwo szpitala na podstawie porozumienia z PSP dokonywało przesunięcia terminu zadania – roboty budowlanej. Podstawą przekładania realizacji inwestycji były przede wszystkim jej koszty (brak środków finansowych), a także opracowywanie różnych koncepcji przebudowy budynku szpitalnego. W 2018 roku kierownictwo szpitala podjęło pierwsze kroki zmierzające do realizacji zadania, zlecając wykonanie projektu oddymiania klatek schodowych. Na skutek braku zgody komendy PSP w Środzie Wielkopolskiej na kolejne prolongowanie terminu wykonania oddymiania (termin graniczny do 31 grudnia 2018 roku), w styczniu 2019 Komendant Powiatowy PSP wystosował upomnienie w drodze postępowania administracyjnego, zobowiązując kierownictwo szpitala do niezwłocznego przeprowadzenia inwestycji oddymiania. W wyniku porozumienia z właścicielami budynku: Gminą Środa Wielkopolska oraz Powiatem Średzkim, ustalono, że zarząd szpitala ma niezwłocznie przeprowadzić inwestycję oddymiania, której koszty zostaną rozliczone odrębnym porozumieniem pomiędzy właścicielami a użytkownikiem budynku, po przeprowadzeniu inwestycji. W związku z powyższym podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy robót w postępowaniu w trybie z wolnej ręki, ponieważ udzielenie zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego znacznie opóźniłoby wykonanie inwestycji, której przeprowadzenie w obecnej sytuacji jest niezwłoczne.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych