Wynik przetargu

Adres: ul. Brzeska, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zamowieniapubliczne@pupbialapodlaska.pl
tel: 83 341 65 00
fax: 83 341 65 57
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 39463420100 Data Udzielenia: 2010-12-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
30193300-1 Organizatory wiszące
30195920-7 Tablice magnetyczne
30200000-1 Urządzenia komputerowe
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
39111100-4 Siedziska obrotowe
39112000-0 Krzesła
39113100-8 Fotele
39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe
39132100-7 Szafy na akta
39141300-5 Szafy
39153000-9 Meble konferencyjne
39224310-4 Szczotki toaletowe
39224340-3 Kosze
39515410-2 Rolety wewnętrzne
39515440-1 Żaluzje pionowe
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
System do prezentacji ofert pracy - komplet Infobox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cieszyn
20 984,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-12-03
Dotyczy cześci nr:
4
Kody CPV:
391300002
301933001
301959207
391120000
391131008
391321007
323000006
720000005
302000001
395154401
395154102
391530009
392243403
392243104
391413005
391111004
391210006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
20 984,00 zł
Minimalna złożona oferta:
17 690,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
17 690,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
20 984,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Biała Podlaska: Dostawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej


Numer ogłoszenia: 394634 - 2010; data zamieszczenia: 03.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 380166 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 341 65 00, faks 83 341 65 57.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia wraz z montażem według poniższego podziału na części: CZĘŚĆ I. Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej CZĘŚĆ II. Szafy metalowe - komplet CZĘŚĆ III. Fotele obrotowe i pozostałe wyposażenie CZĘŚĆ IV. System do prezentacji ofert pracy - komplet.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.13.00.00-2, 30.19.33.00-1, 30.19.59.20-7, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 39.13.21.00-7, 32.30.00.00-6, 72.00.00.00-5, 30.20.00.00-1, 39.51.54.40-1, 39.51.54.10-2, 39.15.30.00-9, 39.22.43.40-3, 39.22.43.10-4, 39.14.13.00-5, 39.11.11.00-4, 39.12.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
4   


Nazwa:
System do prezentacji ofert pracy - komplet


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Infobox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 15900,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  20984,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  17690,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  20984,00


 • Waluta:
  PLN.