Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 2047420160 Data Udzielenia: 2016-01-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65110000-7 Przesył wody
90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla Domu pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Warszawa
160 000,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-01-29
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
651100007
900000007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
160 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
160 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
160 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
160 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla Domu pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2016


Numer ogłoszenia: 20474 - 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8366662, faks 22 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla Domu pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2016.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków dla Domu pomocy Społecznej Budowlani w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2016.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.11.00.00-7, 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 148148,15 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  160000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  160000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  160000,00


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę: z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn o obiektywnym charakterze.