Wynik przetargu

Adres: ul. Wspólna 30, 00930 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@ijhars.gov.pl
tel: 22 6232900
fax: 226 232 991
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 9863620160 Data Udzielenia: 2016-04-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz laboratoriów GIJHARS. Nr sprawy: GI-B JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
119 380,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2016-04-20
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301921136
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
119 380,00 zł
Minimalna złożona oferta:
42 534,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
3
Minimalna złożona oferta:
42 534,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
129 184,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz laboratoriów GIJHARS. Nr sprawy: GI-BAD-231-4/16


Numer ogłoszenia: 98636 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6232900, faks 22 6232991.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz laboratoriów GIJHARS. Nr sprawy: GI-BAD-231-4/16.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek na potrzeby Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz laboratoriów GIJHARS. Nr sprawy: GI-BAD-231-4/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w punkcie 3 SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ przesłanych Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s. c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101237,16 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119380,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  42533,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  129184,44


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są dostawy wkładów drukujących do drukarek, faksów i kopiarek, które są powszechnie dostępne i posiadają ustalone standardy jakościowe. Ustawa Pzp co prawda nie określa bliżej co należy rozumieć przez dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, ale kierując się wykładnią językową, ustawowe pojęcie powszechnie dostępny należałoby rozumieć jako dotyczący wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Podobnie, pod pojęciem ustalone standardy jakościowe należy rozumieć: typy lub gatunki dostaw dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), nie wymagające indywidualnego podejścia. Wkłady drukujące do drukarek, faksów i kopiarek są powszechnie dostępne, oferowane przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy, praktycznie nieograniczony do nich dostęp. Istotną cechą wkładów drukujących jest ich typowość, podanie nazwy produktu i określenie podstawowych jego parametrów gwarantuje możliwość porównania cen produktów takiego samego rodzaju oferowanych przez różnych wykonawców. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.