Wynik przetargu

Adres: ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: slaski@arimr.gov.pl
tel: 343 782 800
fax: 343 249 428
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500071012-N-2018 Data Udzielenia: 2018-04-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
25 493,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-04-02
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
09310000
65300000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
25 494,00 zł
Minimalna złożona oferta:
25 494,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
25 494,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
25 494,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 39353 KB
Ogłoszenie nr 500071012-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 1061308300147, ul. ul. Sobieskiego  7, 42200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 782 800, e-mail slaski@arimr.gov.pl, faks 343 249 428.
Adres strony internetowej (url): www.arimr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BOR12.2615.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo Energetyczne (teks jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 220), polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej. Negocjacje obejmują trzy części zamówienia: Zadanie nr 1 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice; Zadanie nr 2 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz; Zadanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Czecha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój; 1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (teks jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 220) i przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz.623 ze zm.), kodeksu cywilnego ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Parametry techniczne: Zadanie nr 1 – Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 40A Moc zamówiona: 25 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 43 034 kWh Zadanie nr 2 – Biuro Powiatowe ARiMR w Raciborzu: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C 11 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 39 340 kWh Zadanie nr 3 – Biuro Powiatowe ARiMR w Jastrzębiu Zdroju: Grupa przyłączeniowa: V Wielkość zabezpieczenia: 32 A Moc zamówiona: 20kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 36 918 kWh 3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży (dostawy) i przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji) odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego), a nie za prognozowaną ilość wg cen i stawek opłat zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym części zamówienia (zakres),których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy tych podwykonawców. 5. Podane moce umowne w każdym zadaniu są aktualne i Zamawiający nie przewiduje ich zmiany. 6. Zamawiający dla wszystkich wskazanych wyżej zadań posiada umowy kompleksowe nadal aktualne. 7. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w przypadku wszystkich zadań jest Tauron Dystrybucja S.A. 8. Minimalny termin płatności faktur wymagany przez Zamawiającego wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania faktury. Termin ten będzie modyfikowany w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (od 21 do 30 dni). 9. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w „Istotnych postanowieniach umownych” stanowiących Załącznik nr 5 do Zaproszenia. Zamówienie poniżej 144 000 euro.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
09310000-5


Dodatkowe kody CPV:
65300000-6
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Pyskowicach, ul. Kopernika 2, 44-120 Pyskowice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 2
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
25493.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25493.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25493.82
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
23000

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 2
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
25321.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25321.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25321.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Czecha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19500

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barlickiego 2
Kod pocztowy: 42-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
21764.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21764.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21764.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: "w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki". Uzasadnienie faktyczne: Spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 1) wcześniejsze dwukrotne ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; 2) brak ofert w obydwu tych postępowaniach w zakresie trzech zadań dot. Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju; 3) pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione w istotny sposób; W pierwszej kolejności Zamawiający przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Pyskowicach, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu, które były dwukrotnie unieważniane w częściach dotyczących BP ARiMR w Pyskowicach, Raciborzu oraz Jastrzębiu Zdroju ze względu na brak ofert dotyczących tych części w obydwu postępowaniach. Ponadto zgodnie z przesłanką ustawową pierwotne warunki zamówienia nie zostały istotnie zmienione. Wypełniając przesłanki ustawowe zastosowania trybu z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP) Zmawiający mógł skorzystać z możliwości ustawowej udzielenia zamówienia z wolnej ręki.