Wynik przetargu

Adres: ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01531 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: a.maszynkiewicz@mpri.pl
tel: 22 848 66 70
fax: 22 848 66 71
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500072224-N-2018 Data Udzielenia: 2018-04-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. RR Security Grupa Sp. z o.o.
Warszawa
172 620,00
0,50
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-04-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
79710000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
2
Kwota oferty w PLN:
345 241,00 zł
Minimalna złożona oferta:
345 241,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
345 241,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
345 241,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 20571 KB
Ogłoszenie nr 500072224-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.: Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500056994-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 1024668000000, ul. ul. Wybrzeże Gdyńskie  27, 01531   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 848 66 70, e-mail a.maszynkiewicz@mpri.pl, faks 22 848 66 71.
Adres strony internetowej (url): www.mpri.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BZP.260.3.2018.AM

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę osób i mienia w 16 obiektach Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
280683.52

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: RR Security Grupa Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warecka 9/55
Kod pocztowy: 00-034
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: RR Security Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warecka 9/55
Kod pocztowy: 00-034
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
345240.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345240.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345240.73
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, udzielił w dniu 13.06.2016 roku zamówienia, którego przedmiotem jest ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., Konsorcjum firm: RR Security Grupa Sp. z o.o. 00-034 Warszawa, ul Warecka 9/55 i RR Security Sp. z o.o. 00-034 Warszawa, ul Warecka 9/55. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia dla zamówienia podstawowego. Ustalona wartość zamówienia podstawowego wynosiła 2 078 613,00 pln netto. Z uwagi na przypadające na dzień 31.03.2018 r. zakończenie terminu realizacji ww. umowy, Zamawiający w dniu 05.02.2018 roku wszczął postępowanie w trybie art. 138 g ustawy Pzp., na ochronę osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania, którego rozstrzygnięcie nastąpi po zakończeniu obecnie trwającej umowy zaszła potrzeba zapewnienia ciągłości ochrony osób i mienia w MPRI Sp. z o.o., poprzez udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia uzupełniającego. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.