Wynik przetargu

Adres: Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl
tel: 627 528 079,
fax: 627 528 097
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510018018-N-2019 Data Udzielenia: 2018-12-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn ( w 2019r) Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.
Kalisz
485 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-30
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
50232110
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
485 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
485 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
485 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
485 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 24638 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510018018-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.
Gmina i Miasto Stawiszyn: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn ( w 2019r)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn ( w 2019r)

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
PFiZP.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Do zadań jakie powinien realizować Wykonawca w ramach wykonywania usługi należą: 1) zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń służących oświetleniu ulic, placów i dróg znajdujących się obrębie administracyjnym gminy Stawiszyn poprzez zakup energii elektrycznej i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywanie prac i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury oświetleniowej w szczególności: - wymiana źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, - wymiana opraw oświetleniowych nie nadających się do naprawy, - regulacja oraz wymiana uszkodzonych elementów aparatury zasilającej i sterowniczej, - naprawa lub wymiana uszkodzonych przewodów i kabli w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych konstrukcji nośnych opraw, - naprawa lub wymiana wyeksploatowanych szafek/złączy oświetleniowych, - zabezpieczenie lub wymiana pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/ złączy oświetleniowych, - wykonywanie pomiarów okresowych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - zabezpieczanie i odtwarzanie skutków zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, - utylizacji odpadów powstałych wyniku tych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, - pionowanie latarni ulicznych, . - zarządzenie sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, - przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzenie ich rejestru, - realizację innych wskazanych przez Zamawiającego prac, w miarę posiadania techniczno- prawno- organizacyjnej możliwości. 3) usuwanie niezwłocznie awarii i uszkodzeń (w przypadku awarii w sterowaniu oświetleniem nie później niż w ciągu 5 godzin, a innych zgłoszonych awarii nie później niż w ciągu 5 dni, każdorazowo licząc od momentu zgłoszenia awarii).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232110-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
316143.24

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 71a
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
485000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 485000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 485000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o . o. w Kaliszu jest właścicielem instalacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn i jako właściciel nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia przez podmioty trzecie. W związku z powyższym Gmina i Miasto Stawiszyn jako podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie oświetlenia ulicznego jest zmuszony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych