Wynik przetargu

Adres: Rynek 43, 62-710 Władysławów, woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@wladyslawow.pl
tel: 632 795 003
fax: 632 795 003
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500236845-N-2018 Data Udzielenia: 2018-10-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg
75210000-1 Świadczenie usług na rzecz wspólnoty
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna - Przyborów Przedsiębiorstwo budowlane ANBUD
Konin
270 356,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-10-02
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
45100000
45233140
45233220
45233320
54232000
75210000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
270 356,00 zł
Minimalna złożona oferta:
270 356,00 zł
Ilość złożonych ofert:
0
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
270 356,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
270 356,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 18301 KB
Ogłoszenie nr 500236845-N-2018 z dnia 03-10-2018 r.
Urząd Gminy Władysławów: Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna - Przyborów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Władysławów, Krajowy numer identyfikacyjny 55113100000, ul. Rynek  43, 62710   Władysławów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 795 003, e-mail inwestycje@wladyslawow.pl, faks 632 795 003.
Adres strony internetowej (url): www.wladyslawow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna - Przyborów

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZPGP.271.24.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna - Przyborów. Zakres robót obejmuje:roboty przygotowawcze,wykonanie robót ziemnych,budowa przepustu,podbudowa,nawierzchnia bitumiczna,roboty wykończeniowe i oznakowanie,inwentaryzacja powykonawcza,usunięcie kolizji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45100000-8


Dodatkowe kody CPV:
45233320-8, 54232000-2, 45233220-7, 45233220-7, 45233140-2, 75210000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
270356.06

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo budowlane ANBUD
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zofii Urbanowskiej 8
Kod pocztowy: 62-500
Miejscowość: Konin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
270356.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 270356.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 270356.06
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust 1 pkt. 4 PZP – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały zmienione. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeprowadził uprzednio 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Rozbudowa drogi wewnętrznej Jabłonna – Przyborów. W trakcie prowadzenia postępowania nie wpłynęło żadne zapytanie dotyczące postępowania. Postępowanie zostały unieważnione z uwagi iż nie wpłynęła żadna oferta.