Wynik przetargu

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: aswierczynska@mkidn.gov.pl
tel: 22 4210100
fax: 22 8288773
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510042460-N-2019 Data Udzielenia: 2019-03-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do dodatkowego punktu poboru w przejmowanym przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiekcie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Warszawa
200 000,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-03-03
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65310000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
200 000,00 zł
Minimalna złożona oferta:
200 000,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
200 000,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
200 000,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 23792 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510042460-N-2019 z dnia 05-03-2019 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do dodatkowego punktu poboru w przejmowanym przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiekcie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowy numer identyfikacyjny 00027406800010, ul. ul. Krakowskie Przedmieście  15/17, 00-071  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4210100, e-mail aswierczynska@mkidn.gov.pl, faks 22 8288773.
Adres strony internetowej (url): www.mkidn.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do dodatkowego punktu poboru w przejmowanym przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obiekcie przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
4/BDG/WR/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej do punktu poboru w obiekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz.755 z późn. zm.) do punktu poboru energii elektrycznej ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
162601.63

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nieświeska 52
Kod pocztowy: 03-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa została zawarta z monopolistą na rynku po stawkach zgodnych z umową, w tym z aktualną taryfą.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 wynikający z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki: Zastosowanie trybu określonego w art. 66 wynika z dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” cyt. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (…)”. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki: Usługa mogła zostać zrealizowana tylko przez jednego Wykonawcę zaproszonego do negocjacji. Jest on jedynym Wykonawcą (monopolistą) świadczącym usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej na rynku lokalnym (m.st. Warszawy) na podstawie koncesji wydanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zatem uznano, iż jest to przyczyna techniczna o obiektywnym charakterze.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych