Wynik przetargu

Adres: ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: uzpnz@zdium.wroc.pl
tel: 0-71 3559076
fax: 0-71 3734906, 3550866
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 510019302-N-2019 Data Udzielenia: 2019-01-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Dostawa wody i odprowadzanie ścieków” Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
wrocław
813 285,00
0,83
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2019-01-01
Dotyczy cześci nr:
0
Kody CPV:
65111000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
813 285,00 zł
Minimalna złożona oferta:
813 285,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
813 285,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
813 285,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 22581 KB
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510019302-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Dostawa wody i odprowadzanie ścieków”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdium.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Dostawa wody i odprowadzanie ścieków”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
TXU/NXO/352/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

„Dostawa wody i odprowadzanie ścieków”

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65111000-4


Dodatkowe kody CPV:
90480000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Dostawa wody i odprowadzanie ścieków”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02/01/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
753041.83

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Na grobli 14/16
Kod pocztowy: 50-421
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
813285.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 813285.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 813285.18
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych