Wynik przetargu

Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4651320110 Data Udzielenia: 2011-02-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
15110000-2 Mięso
15130000-8 Produkty mięsne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla DPS BUDOWLANI w Warszawie Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak sp.j.
Warszawa
104 096,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-02-09
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
151100002
151300008
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
104 097,00 zł
Minimalna złożona oferta:
104 097,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
104 097,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
107 855,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla DPS BUDOWLANI w Warszawie


Numer ogłoszenia: 46513 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8366662, faks 022 8366662.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: pomoc społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla DPS BUDOWLANI w Warszawie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu dla DPS BUDOWLANI w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.11.00.00-2, 15.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janex Sławomir i Elżbieta Wiesiak sp.j., ul. Wagonowa 11, 02-223 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 104311,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  104096,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  104096,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107854,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 EURO. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i jego przetworów, wędlin i drobiu, a więc mieści się w ww. przesłankach.