Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
tel: 082 5631461 do 63
fax: 825 630 450
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 17707820150 Data Udzielenia: 2015-07-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą krawężników Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Chełmie , 22-100 Chełm
ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm, woj. lubelskie
24 910,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2015-07-15
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
450000007
452331237
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
24 910,00 zł
Minimalna złożona oferta:
24 910,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
24 910,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
24 910,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Chełm: Wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą krawężników


Numer ogłoszenia: 177078 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5631461 do 63, faks 082 5630450.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą krawężników.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą krawężników zgodnie z wymaganiami opisanymi w SSTWiOR, przedmiarze robót i wzorze umowy stanowiących załączniki nr 1, 2 i 5.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.07.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o. w Chełmie , 22-100 Chełm, ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 27155,14 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24910,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  24910,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24910,14


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający, na podstawie przeprowadzonego postępowania, zawarł w dniu 25.05.2015 r. umowę na wykonanie remontu dróg wewnętrznych na terenie Oczyszczalni Ścieków wraz z wymianą krawężników (zadanie nr 1 w postępowaniu) przy ul. Bieławin 5, 22-100 Chełm z Wykonawcą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Towarowa 7. Zamawiający, w ust. XVII Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidział możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 6 Regulaminu. Umowę na wykonanie drogi wewnętrznej w ramach zamówienia uzupełniającego, które nie będzie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający zamierza zawrzeć zgodnie z powyższym z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Chełmie na podstawie trybu zamówienia z wolnej ręki, spełniając przesłanki zawarte w Regulaminie zamówień sektorowych Zamawiającego