Wynik przetargu

Adres: Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: og@tychy.sr.gov.pl
tel: 32 3233114
fax: 0-32 3233115
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4408420130 Data Udzielenia: 2013-02-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń Sądu Rejonowego w Tychac Tauron Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gliwice
109 756,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-02-01
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
093100005
653100006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
109 756,00 zł
Minimalna złożona oferta:
109 756,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
109 756,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
109 756,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Tychy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń Sądu Rejonowego w Tychach w budynku przy Placu Baczyńskiego 1


Numer ogłoszenia: 44084 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Tychach, ul. Budowlanych 33, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 0-32 3233114, faks 0-32 3233115.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń Sądu Rejonowego w Tychach w budynku przy Placu Baczyńskiego 1.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla budynku Sądu Rejonowego w Tychach przy ulicy Budowlanych 33 oraz do pomieszczeń Sądu Rejonowego w Tychach w budynku przy Placu Baczyńskiego 1.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.12.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2, 43-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109756,10 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  109756,10


 • Oferta z najniższą ceną:
  109756,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  109756,10


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  W dwóch kolejno prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: ogłoszenie Nr 50612-2012 oraz Nr 52254-2012 nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie uległy zmianie. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzą opisane wyżej okoliczności