Wynik przetargu

Zamawiający:
Urząd Gminy Ceranów
Adres: ul. Ceranów  140, 08-322   Ceranów, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: ugc@epf.pl
tel: 257 870 779
fax: 257 870 779
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500309356-N-2018 Data Udzielenia: 2018-12-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
66113000-5 (3) Usługi udzielania kredytu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.180.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY CERANÓW NA 2018 ROK ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Oddział Ceranów
Ceranów 125, 08-322 Ceranów, woj. mazowieckie
387 514,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-12-31
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
66113000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
387 514,00 zł
Minimalna złożona oferta:
387 514,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
387 514,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
387 514,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Ogłoszenie nr 500309356-N-2018 z dnia 31-12-2018 r.
Urząd Gminy Ceranów: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.180.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY CERANÓW NA 2018 ROK ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660977-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Ceranów, Krajowy numer identyfikacyjny 53640400000, ul. Ceranów  140, 08-322   Ceranów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 870 779, e-mail ugc@epf.pl, faks 257 870 779.
Adres strony internetowej (url): www.ceranow.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.180.000,00 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY CERANÓW NA 2018 ROK ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IZP.2710.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.180.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Ceranów na 2018 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Uruchomianie kredytu będzie następowało na wniosek Zamawiającego w terminach: do 28.12.2018 r. na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
567500.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim, Oddział Ceranów
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ceranów 125
Kod pocztowy: 08-322
Miejscowość: Ceranów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
387514.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 387514.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387514.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.