Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Adres: ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: agnieszka.sobieraj@mops.zary.pl
tel: 684 755 580
fax: 684 755 599
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4663820130 Data Udzielenia: 2013-02-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Prowadzenie rodzinnego domu pomocy Danuta Sobieraj, Rodzinny Dom Seniora - Leśne Zacisze
ul. Leśna 28a, 68-200 Żary, woj. lubuskie
139 200,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-02-04
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
850000009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
139 200,00 zł
Minimalna złożona oferta:
139 200,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
139 200,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
139 200,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Żary: Prowadzenie rodzinnego domu pomocy


Numer ogłoszenia: 46638 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Domańskiego 1, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4755580, faks 068 4755599.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie rodzinnego domu pomocy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie rodzinnego domu pomocy na terenie miasta Żary zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.00.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Sobieraj, Rodzinny Dom Seniora - Leśne Zacisze, ul. Leśna 28a, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139200,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  139200,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  139200,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  139200,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach działając w imieniu Gminy Żary o statusie miejskim przystąpił do wyboru Wykonawcy na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w mieście Żary. Rodzinny Dom Pomocy jest formą całodobowej opieki dla osób starszych w budynku mieszkalnym prowadzonym przez Wykonawcę, który w nim zamieszkuje. Umowa na prowadzenie takiego domu może być ze względów oczywistych podpisana tylko z jego właścicielem ( par 2 ust.1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia rodzinnych domów pomocy) Podstawa prawna wg PZP to art. 67 ust 1 pkt 1a. (dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze) Jest to jedyny Rodzinny Dom Pomocy na terenie miasta Żary, a umowa może być podpisana tylko z właścicielem tego domu.