Wynik przetargu

Adres: ul. Adama Mickiewicza, 40-092 Katowice, woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: liceum@mickiewicz.katowice.pl
tel: 322 596 815
fax: 322 596 815
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 3642520140 Data Udzielenia: 2014-02-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
ZP1/2014 Tauron Sprzedaż GZE sp.z.o.o.
Gliwice
138 800,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-02-24
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653000006
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
138 800,00 zł
Minimalna złożona oferta:
138 800,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
138 800,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
138 800,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Katowice: ZP1/2014


Numer ogłoszenia: 36425 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 11, 40-092 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2596815, faks 032 2596815.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP1/2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostarczanie energii elektrycznej (dystrybucja).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.01.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE sp.z.o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  138800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  138800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  138800,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dystrybucja energii elektrycznej prowadzona jest tylko przez jednego wykonawcę Tauron