Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Łabiszyn
Adres: pl. 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl
tel: 52 384 40 52
fax: 52 384 41 77
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 500020345-N-2018 Data Udzielenia: 2018-01-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018 Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o.
Bydgoszcz
228 830,00
0,17
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2018-01-25
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
60100000
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
228 830,00 zł
Minimalna złożona oferta:
228 830,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
228 830,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
326 433,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA
Rozmiar pliku: 18361 KB
Ogłoszenie nr 500020345-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.
Gmina Łabiszyn: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łabiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 092351200, ul. pl. 1000-lecia  1, 89-210   Łabiszyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 384 40 52, e-mail urzad@labiszyn.pl, zamowienia@labiszyn.pl, faks 52 384 41 77.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.labiszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IGM.271.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łabiszyn w roku 2018 2.Opis zadania: 1) Dowóz uczniów do szkół, będących we władaniu Gminy Łabiszyn, odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych, zgodnie z planem przewozów stanowiącym zał. Nr 4 do SIWZ. 2) Adresy szkół: a)Zespołu Szkół w Łabiszynie z siedzibą: ul. Poznańska 12 i ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn; b)Zespołu Szkół w Lubostroniu z siedzibą: Lubostroń 13a, 89-210 Łabiszyn; c)Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie z siedzibą: Ojrzanowo 40, 89-210 Łabiszyn; 3)Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.). i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1414 z póź. zm). 4)Zamawiający zapewnia opiekę na trasach przewozu uczniów; 5)Przedmiot zamówienia zawiera bezpłatny przewóz opiekunów których Wykonawca zobowiązany jest zabrać z terenu miasta Łabiszyna w miejscu umówionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy; 6)Długość poszczególnych tras nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających oraz odjazdu z przystanków końcowych trasy, które Wykonawca musi wliczyć w koszt oferowanej usługi ustalając wartość zamówienia na podstawie formularza ofertowego; 7)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przewozu uczniów; 8)Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem; 9)Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów; 10)W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie; 11)W przypadku awarii autobusów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autobus zastępczy na własny koszt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
252133.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. jagiellońska 58 skr poczt. 21
Kod pocztowy: 85-097
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
228830.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 228830.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326433.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.