Wynik przetargu

Adres: Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dzp@spskgruca.pl
tel: 22 7794031 w. 477
fax: 22 7794031 w. 477
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 6741620130 Data Udzielenia: 2013-02-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Tonery, tusze i folie do faxu JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
86 199,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-02-18
Dotyczy cześci nr:
11
Kody CPV:
301900007
301251105
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
86 200,00 zł
Minimalna złożona oferta:
86 200,00 zł
Ilość złożonych ofert:
2
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
86 200,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
133 185,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Otwock: Dostawa artykułów biurowych, tuszy, tonerów i folii do faxu do magazynu szpitala


Numer ogłoszenia: 67416 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 7794031 w. 477, faks 22 7794031 w. 477.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych, tuszy, tonerów i folii do faxu do magazynu szpitala.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa artykułów biurowych, tuszy, tonerów i folii do faxu do magazynu szpitala Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do siwz - formularzu asortymentowo cenowym. Zamówienie obejmuje 11 pakietów/części 1. Artykuły biurowe 2. Taśma do drukarki 3. Rolki do kas fiskalnych 4. Kaseta drukująca do zgrzewarki 5. Taśma do grawerowania elektrochemicznego 6. Rolka tuszująca do metkownic BLITZ 7. Etykiety termotransferowe 8. Płyta CD do nadruku atramentowego 9. Papier offsetowy 10. Rolka termiczna 11. Tonery, tusze i folie do faxu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
11   


Nazwa:
Tonery, tusze i folie do faxu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 126173,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  86199,63


 • Oferta z najniższą ceną:
  86199,63
  / Oferta z najwyższą ceną:
  133184,77


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dostawy artykułów biurowych o określonych standardach jakościowych