Wynik przetargu

Adres: Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: przemyslaw.herchel@tvp.pl
tel: 91 481 03 00
fax: 91 422 66 62
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 1008720110 Data Udzielenia: 2011-01-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Dystrybucja energii elektrycznej dla TVP S.A. Oddział w Szczecinie w punkcie odbioru - Redakcja w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 w Koszalinie w okresie 3 lat. ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna
Gdańsk
23 707,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-01-10
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
23 708,00 zł
Minimalna złożona oferta:
23 708,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
23 708,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
237 075,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Szczecin: Dystrybucja energii elektrycznej dla TVP S.A. Oddział w Szczecinie w punkcie odbioru - Redakcja w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 w Koszalinie w okresie 3 lat.


Numer ogłoszenia: 10087 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Telewizja Polska S.A. Oddział w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 24a, 71-410 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4810402, faks 91 4231109.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dystrybucja energii elektrycznej dla TVP S.A. Oddział w Szczecinie w punkcie odbioru - Redakcja w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 w Koszalinie w okresie 3 lat..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej dla TVP S.A. Oddział w Szczecinie w punkcie odbioru - Redakcja w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 w Koszalinie w okresie 3 lat..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23707,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23707,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  23707,5
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23707,50


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Dystrybucję energii elektrycznej do przedmiotowego punktu odbioru może świadczyć tylko jeden dystrybutor.