Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wynik przetargu

Zamawiający:
Gmina Dołhobyczów
Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 4790220140 Data Udzielenia: 2014-02-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki (1)
Nazwa części Wykonawca Wartość
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
285 872,00
0,67
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2014-02-11
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
653100009
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
285 873,00 zł
Minimalna złożona oferta:
285 873,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
285 873,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
285 873,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Dołhobyczów: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej


Numer ogłoszenia: 47902 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Dołhobyczów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, a w szczególności: Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energia elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Umowa zgodnie z art. 143 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z póź.zm) została zawarta na czas nieokreślony..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 246343,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  285872,58


 • Oferta z najniższą ceną:
  285872,58
  / Oferta z najwyższą ceną:
  285872,58


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W takim przypadku zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki mimo, że tryb ten stanowi odstępstwo od zasady konkurencyjności i może być stosowany jedynie w przypadkach szczególnych, wyraźnie i enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę (ustawodawca przewiduje możliwość skorzystania z tej procedury przy udzielaniu zamówienia publicznego w zakresie m.in usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej czego wyrazem jest uregulowanie zawarte w przepisie art. 67 ust. 3 pkt 1 lit. e przywołanej ustawy). W postępowaniu na usługę dystrybucji energii elektrycznej spełnione są powyższe warunki. Jedynym wykonawcą (monopolistą naturalnym) mogącym świadczyć usługę dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A., który został wyznaczony do pełnienia funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na okres do dnia 31 grudnia 2025 r. Obszar działania OSD wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z 31 sierpnia 2010r. znak DPE-4711-18(3)/19029/2010/MW. Istniejące na terenie Zamawiającego sieci dystrybucyjne dla punktów poboru energii elektrycznej stanowią własność PGE Dystrybucja S.A. - zatem nie ma innych alternatywnych technicznych możliwości dystrybucji energii elektrycznej. Faktycznie tylko ten wykonawca może zapewnić usługę dystrybucji energii elektrycznej w odniesieniu do obiektów Zamawiającego. Istniejące przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze wprost uniemożliwiają powierzenie realizacji zamówienia innemu Wykonawcy. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy w tym przypadku Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie usług dystrybucji energii elektrycznej w kontekście przedmiotowych punktów poboru energii elektrycznej. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z powołaną podstawa prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego, a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wysokość opłat i stawek za dystrybucję energii elektrycznej uregulowana jest w Taryfie PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Biorąc pod uwagę wskazany powyżej stan faktyczny a w szczególności fakt, iż do dalszego prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego konieczne jest ww. zamówienie, w konsekwencji uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.