Wynik przetargu

Adres: ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: artur.lisowski@mz.mofnet.gov.pl
tel: 22 5846113
fax: 22 5846190
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 8186420130 Data Udzielenia: 2013-02-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
RZP/1/2013 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
117 661,00
0,33
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2013-02-27
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
301921136
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
117 662,00 zł
Minimalna złożona oferta:
117 662,00 zł
Ilość złożonych ofert:
5
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
117 662,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
144 835,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: RZP/1/2013 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście


Numer ogłoszenia: 81864 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 02-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5846113, faks 22 5846190.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
RZP/1/2013 - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Kod katalogowy (nazwa) oryginalnego materiału eksploatacyjnego ( tonera) Kolor Nazwa drukarki, faxa, kopiarki Ilość Wymagana minimalna wydajność przy 5% zadruku strony (liczba stron) Toner Q 7115 A czarny HP 1200 2 2500 Toner Q 6511 A czarny HP 2420 15 6000 Toner Q 1338A czarny HP 4200 14 12000 Toner Q 5942A czarny HP 4350 16 10000 Toner Q 5949A czarny HP 1320 8 2500 Toner Q 7553A czarny HP 2015 40 3000 Toner CE 255XD czarny HP P3015 10 12500 Toner Q 8061A czarny HP 4100/4050 20 6000 Toner CC 364A czarny HP 4015 110 10000 Toner 12A6860 czarny LEXMARK T 620 17 10000 Toner czarny C 9730 A czarny HP 5550 1 13000 Toner Cyjan C 9731 A tycjan HP 5550 1 12000 Toner Yellow C 9732 A Yellow HP 5550 1 12000 Toner Magenta C 9733 A magenta HP 5550 1 12000 Toner FX-3 czarny CANON FAX 4 Toner KX-FAT 411 czarny PANASONIC FAX 6 Toner 2220D czarny KOPIARKA RICOH 10 Toner 1230D czarny KOPIARKA RICOH 8 Matryce DX 2430M czarny PRIPORT 2 Farba DX 2430 czarny PRIPORT 6 Taśma 062471 czarny TALLY GENICOM T2265+ 20.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26.02.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 115500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  117661,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  117661,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  144834,96


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Tryb zapytania o cenę wybrano z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia są materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i faxów powszechnie dostępne czyli takie, które jako dobra popularne są wszędzie na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. Natomiast przyjęcie, że określone dostawy są standardowe oznacza, iż niezależnie od faktu, kto będzie ich wykonawcą jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. sam przedmiot będzie zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona).