Wynik przetargu

Adres: Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szp.szi@ron.mil.pl
tel: +48261846770
fax: +48261846704
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 16520110 Data Udzielenia: 2011-01-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Kody CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Roboty dodatkowe - budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego AMP Spółka z o.o.
WARSZAWA
310 516,00
1,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2011-01-03
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
453310006
452330009
452600007
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
310 517,00 zł
Minimalna złożona oferta:
310 517,00 zł
Ilość złożonych ofert:
1
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
0
Minimalna złożona oferta:
310 517,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
310 517,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Roboty dodatkowe - budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego


Numer ogłoszenia: 165 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6840328, faks 022 8250803, 6846704.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty dodatkowe - budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego zlokalizowanego na dziedzińcu Katedry Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.10.00-6, 45.23.30.00-9, 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AMP Spółka z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 WARSZAWA, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 254522,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  310516,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  310516,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  310516,86


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienia dodatkowego udzielono wykonawcy robót podstawowych - wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego