Wynik przetargu

Adres: ul. Warecka , 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gozdzik@pism.pl
tel: 225 568 000
fax: 225 568 099
Dane zamówienia
ID ogłoszenia wyniku: 7789220100 Data Udzielenia: 2010-03-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb postępowania [ZC]: - nierozpoznany -
Kody CPV
22600000-6 Tusz
22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
30125100-2 Wkłady barwiące
30192000-1 Wyroby biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Wartość
Materiały biurowe JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
54 890,00
0,00
Barometr Ryzyka Nadużyć

Raport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.


Kliknij we wskaźnik by poznać szczegóły

Dane ogłoszenia o wyniku:
Data udzielenia:
2010-03-19
Dotyczy cześci nr:
1
Kody CPV:
226000006
228000008
301251002
301920001
Ilość podmiotów składających się na wykonawcę:
1
Kwota oferty w PLN:
54 890,00 zł
Minimalna złożona oferta:
49 809,00 zł
Ilość złożonych ofert:
3
Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego:
1
Minimalna złożona oferta:
49 809,00 zł
Maksymalna złożona oferta:
61 719,00 zł
TREŚĆ OGŁOSZENIA


Warszawa: Materiały biurowe


Numer ogłoszenia: 77892 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5568000, faks 022 5568099.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały biurowe.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia publicznego jest określony w Zestawieniu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.60.00.00-6, 22.80.00.00-8, 30.12.51.00-2, 30.19.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zapytanie o cenę


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak, ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54890,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  49808,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61719,41


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów biurowych, będąca dostawą powszechnie dostępną o ustalonych standardach jakościowych, a wartość tego zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795), tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro. Spełnione są zatem przesłanki zastosowania tego trybu udzielania zamówień publicznych określone w art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).